قسمتی از متن پایان نامه :

اندازه شرکت
در بیشتر  پژوهش های انجام شده قبلی در خارج از کشور،  وجود ارتباط معنی دار بین به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه با اندازه شرکت مورد تایید قرار گرفته می باشد. بیشتر این محققین معتقدندکه شرکتهای با اندازه بزرگ زودتر از شرکتهای کوچک، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می کنند. زیرا اولاً ـ به دلیل استقرار سیستم های کنترل داخلی قوی درشرکتهای بزرگ ، احتمال وقوع اشتباه چه سهوی و چه عمدی در صورتهای مالی کاهش پیدا می کند و به تبع آن حسابرسان می توانند اتکای بیشتری بر سیستم کنترل داخلی شرکت نموده و  به نحو قابل ملاحظه ای از حجم آزمون های محتوا به کاهند .ثانیاًـ شرکتهای بزرگ به دلیل داشتن منابع مالی زیاد قادرند کارمندان حسابداری بیشتر با تخصص و تحصیلات بالاتر و همچنین سیستم های اطلاعاتی پیشرفته تری را به خدمت بگیرند . از طرف دیگر این شرکتها با در اختیار حسابرسان گذاشتن تعدادی از پرسنل خود و انجام قسمتی از کارهای حسابرسی و بکارگیری موسسات حسابرسی کارآمد و پرداخت حق الزحمه حسابرسی بیشتر، عملیات حسابرسی صورتهای مالی آنها در مدت زمان اندکی بعد از اتمام سال مالی انجام می گردد . ثالثاًـ شرکتهای بزرگ از حساسیت بیشتری نسبت به شرکتهای کوچک برخوردارند.  شرکتهای  بزرگتر  دارای هزینه های سیاسی بیشتری نسبت به شرکتهای کوچک تر هستند. بزرگ بودن شرکت، تعداد زیاد  ذینفعان را به همراه دارد که تمایل دارند ، عملیات شرکت را با دقت و حساسیت زیادی تعقیب کنند. پس مدیران شرکتهای بزرگ تمایل دارند، مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی و گزارشگری مالی را کاهش دهند. زیرا آنها  شدیداً از طرف سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، نهادهای قانونی و دیگر بهره گیری کنندگان برای ارائه به موقع صورتهای مالی خود تحت فشارند . لذا، این فرض قابل تصور هست که ارتباط معنی دار آماری بین اندازه شرکت و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی هست(کنچل و پین[1]، 2003).
ب) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
این امکان هست ،شرکتهایی که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام آنها بالا باشد؛ تمایل داشته باشند میزان و سطح ریسک خود را پنهان نمایند.آنها ممکن می باشد برای این مقصود درصدد برآیند، صورتهای مالی سالانه خود را با تاخیر منتشر کنند. از طرف دیگر بالا بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، احتمال ناتوانی شرکت در بازپرداخت بدهی و ایفای تعهدات را افزایش می دهد. در چنین مواردی حسابرسان نگران کمتر از واقع نشان دادن بدهیها  توسط شرکت خواهند بود. پس حسابرسان برای کاستن میزان مسئولیت خود پیش روی دعاوی مطروحه احتمالی در آینده، رسیدگی کامل تری را برنامه ریزی کرده و  روشهای حسابرسی را بگونه ای طراحی و اجرا می نمایند که از کامل بودن بدهی های ثبت شده اطمینان حاصل کنند.  انجام این گونه اقدامات از جانب حسابرسان ، موجب طولانی شدن زمان تکمیل عملیات حسابرسی و تاخیر در انتشار صورتهای مالی خواهد گردید(سلطانی، 2002).
ج) سودآوری
توان سودآوری شرکت به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. وجود یک ارتباط منفی بین توان سودآوری شرکت با مدت زمان تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی شرکت قابل تصور می باشد. بدین معنی که شرکتهای سود ده زودتر از شرکتهای زیان ده، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می کنند. گزارش سود یا زیان می تواند به عنوان یک خبر خوب یا بد در مورد نتایج عملکرد سالانه شرکت مورد توجه قرارگیرد . در مورد شرکتهای زیان ده، مدیران شرکت تمایل دارند انتشار گزارشهای مالی سالانه با تاخیر باشد تا از عواقب انتشار یک خبر بد اجتناب نمایند. ازاین رو، مدیران شرکتهای زیان ده تمایل دارند، حسابرسان از برنامه زمانی معمول حسابرسی عقب تر باشند و عملیات حسابرسی با تاخیر بیشتری انجام گردد. هم چنین در مورد شرکتهای زیان ده، حسابرسان عملیات  حسابرسی را با احتیاط و اعمال مراقبت حرفه ای بیشتری انجام می دهند. به ویژه زمانی که احتمال بروز ناتوانی مالی، ورشکستگی یا عدم تداوم فعالیت یا تقلب مدیران در شرکتهای زیان ده وجود داشته باشد . در نقطه مقابل، شرکتهای سود ده به مقصود انتشار یک خبر خوب تمایل به انتشار زودتر از موعد صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده دارند.  از این رو نسبت به تکمیل سریع عملیات حسابرسی و جلوگیری از تاخیر در تکمیل عملیات حسابرسی علاقه نشان می دهند. هم چنین در شرکتهای سود ده ، چنان چه حاشیه سود یا نرخ بازده آنها بالاتر از متوسط صنعت باشد، با انتشار این خبر خوب، از مزایای پیش بینی های بازار و تصمیمات بهره گیری کنندگان در مورد شرکت منتفع خواهند گردید. عملکرد مثبت یک شرکت اثر برجسته ای بر روی ارزش سهام شرکت خواهد داشت(هاسلین[2]، 2006).
د) نوع اظهار نظر حسابرسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مدت زمان تاخیر در اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی به عنوان  تابعی از نوع اظهارنظرحسابرسی ارائه شده در نظر گرفته می گردد. براین اساس عنوان می گردد ؛ شرکتهایی که اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی آنها به شکل مقبول می باشد، احتمالا زودتر از شرکتهایی که اظهار نظر غیرمقبول دریافت می کنند، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می کنند. به بیانی دیگر ، متوسط تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی برای شرکتهایی که اظهار نظر مقبول دریافت می کنند، کمتر از شرکتهایی می باشد که اظهار نظر غیر مقبول دریافت می کنند.  اظهارنظرهای غیرمقبول  به عنوان یک خبر بد در نظر گرفته شده و باعث کندی در انتشارصورتهای مالی سالانه حسابرسی شده  شرکت می گردد. علاوه بر آن ،اختلاف نظرهای موجود بین حسابرس وشرکت در خصوص بندهای شرط گزارش حسابرسی مطرح شده ،موجب افزایش مدت زمان تاخیر در اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی شرکت می گردد (لیوینتس و همکاران[3]، 2005).

[1] . Knechel & Payne
[2] . Haslin
[3] . Leventis

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار