تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها
اگرچه اصول و مبانی کلی سیستمهای هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بر حسب بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و آموزشی مشترک می باشد، اما از نظر عناصر تشکیل دهنده، ماهیت فعالیتها، ماهیت هزینه ها، رفتار هزینه ها، منابع مصرفی و درصد تشکیل دهنده هر کدام از اجزا هزینه ای تفاوتهای محسوسی در بین این بخشها هست که در نظر گرفتن آنها جهت طراحی و بکارگیری سیستم مطلوب هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده امری ضروری به شمار می رود. برای این مقصود با در نظر داشتن اینکه سیستم پیشنهادی در بخش بهداشت ودرمان و جهت محاسبه بهای تمام شده و تعیین هزینه های بخش بهداشت ودرمان بهره گیری می گردد. پس بطور مختصر خصوصیات و ویژگیهای بکارگیری و بهره گیری از سیستمهای هزینه یابی در این بخش مطرح می گردد:
1-9-2-عناصر اساسی و اجزا تشکیل دهنده سیستم هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان نسبت به سایر موسسات تولیدی و خدماتی تفاوت موثری دارند2-مدیران بیمارستان ها مانند سایر موسسات تولیدی و خدماتی دارای اختیار و قدرت پست و مقام نمی باشند، بلکه قدرت این مدیران بیشتر تشریفاتی می باشد. پس این مدیران مانند سایر سازمانها نمی توانند کنترل موثری بر اجزا و مولفههای موثردر سیستم بهای تمام شده خدمات در بیمارستان هاداشته باشند بر این اساس ارزیابی عملکرد مدیران کارکنان در این بخش مانند سایر بخشها به نحو موثری انجام نخواهد گردید.
2-9-2-سیستمهای حسابداری و مالی موجود در نظام پزشکی اکثرا بر اساس سیستم جوابگویی می باشد تا در جهت مدیریت موثر و کارآمد. این موضوع بیشتر به این دلیل می باشد که اجزا و عناصر تشکیل دهنده سیستم پزشکی با سایر سیستمها تفاوت اساسی دارند.

3-9-2- سیستمهای حسابداری و مالی موجود در نظام پزشکی اکثرا بر اساس تبعیت از نظام بودجه ریزی بیمارستانها تهیه و طراحی شده می باشد. در این سیستم بودجه ها در قالب برنامه و ردیفهای متعددی به بیمارستانها تخصیص می یابد که برای بیشتر این برنامه ها خروجیهای قابل سنجش و اهداف کمّی قابل دسترس مشخص نمی گردد. از طرفی سیستم افزایش بودجه در دوره های آینده نیز با در نظر داشتن ضریب افزایش قیمتها(بودجه ریزی سنتی)می باشد. نتیجه اینکه این مسائل موجب پیچیده شدن نظام   بودجه ریزی و سیستم حسابداری و مالی در بین بیمارستانها می گردد.
4-9-2-در بیمارستانهای بزرگ که حجم عملیات مالی و حسابداری آنها بسیار زیاد می باشد، سیستم حسابداری گزارشات حجیم و متعددی را برای مدیران تهیه و آماده می کند که این اطلاعات صرفا برای عده کمی از مدیران بخشها قابل فهم و بکارگیری خواهد بود اما برای بیشتر مدیران سیستم بیمارستانی خصوصا مدیرانی که با مفاهیم هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات آشنایی کافی ندارند، معنا و مفهوم زیادی ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-9-2-اهداف و خروجیهای سیستم بیمارستان نسبت به سایر سازمانهای تولیدی و یا بعضی از سازمانهای خدماتی براحتی از یکدیگر قابل سنجش و تفکیک نمی باشد. این موضوع بیشتر به این دلیل می باشد که معیارهای کمّی قابل ملاحظه ای جهت سنجش دقیق تحقیقات، و خدمات مشاوره ای وجود ندارد.
6-9-2-شناخت و برآورد حجم و میزان ورودیها در سیستم بیمارستان با خروجیهای آن زیاد ملموس و واضح نمی باشد که این موضوع عملیات هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده خدمات را با ابهام مواجه می کند
7-9-2-منابع و ظرفیتهای بلااستفاده در سیستم دانشگاهی براحتی قابل سنجش و برآورد نمی باشد. به عنوان مثال ممکن می باشد که بطور کامل از ساعات موظفی اساتید بهره گیری نگردد و یا اینکه از تمامی ظرفیت کلاسهای درس و یا آزمایشگاهها بدلایل مختلف بهره گیری نشود.
8-9-2-با در نظر داشتن اینکه سیستم مالی و حسابداری بخشهای دولتی هزینه های مختلف پزشکی را بر اساس بودجه های تخصیص داده شده به آنها هزینه می کنند و از طرفی بدلیل ماهیت غلط بودجه ریزی سنتی مورد بهره گیری، کل بودجه های تخصیص داده شده به هر کدام ازاین بخشها بایستی هزینه  گردد( یا به تعبیری جمع تراز ریالی دفاتر حسابداری در بیمارستانها در پایان دوره بایستی با بودجه های تخصیص داده شده برابر باشد) این مسئله موجب می گردد علاوه بر هزینه شدن تمامی بودجه های تخصیصی، کارآیی سیستم مالی و حسابداری و همچنین عملکرد سیستم پزشکی قابل سنجش و برآورد نباشد که نهایتا این موضوع منجر به عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز برای کنترل هزینه ها در سیستم مالی و حسابداری بیمارستانها می گردد.
10-9-2-ساختار و ترکیب هزینه های بخش پزشکی از بخشهای تولیدی و سایر بخشهای خدماتی متفاوت می باشد. در بخشهای تولیدی حجم عمده هزینه ها و بهای تمام شده محصولات مربوط به هزینه های مواد مصرفی مستقیم می باشد و در بعضی از موارد حجم هزینه های نیروی انسانی بسیار پایین می باشد، هزینه های خرید و نصب تجهیزات و ماشین آلات (هزینه های ثابت و هزینه های خرید کالاهای سرمایه ای)در بخشهای تولیدی بسیار زیاد می باشد و در بعضی مواقع تا بیش از50% هزینه های تولید محصول و هزینه های دوره را تشکیل می دهند اما در بخش پزشکی عمده هزینه ها مربوط به هزینه های متغیر و هزینه های نیروی انسانی می باشد و هزینه های استهلاک کالاهای سرمایه ای نسبت به سایر هزینه ها درصد کمتری از هزینه ها را به خود اختصاص می دهد.
با در نظر داشتن ویژگیها و خصوصیات و همچنین نقاط ضعف سیستمهای هزینه یابی سنتی و از طرفی سیستم مالی و حسابداری بخش پزشکی، لزوم توجه بکارگیری و بهره گیری از سیستمهایی که بتواند نقاط ضعف و نارساییهای فوق را رفع کند، امری ضروری و اساسی به شمار می رود. برای این مقصود دسترسی به روشهای جدید مدیریت هزینه به عنوان یک موضوع اساسی مطرح می باشد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با در نظر داشتن مکانیزمها و ابزارهایی که از ابعاد مختلف در دسترس مدیران قرار می دهد، در این زمینه می تواند بسیار مفید باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید