تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد

قسمتی از متن پایان نامه :

12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC
دیدگاه تخصیص هزینه فراهم کننده اطلاعات در مورد منابع، فعالیتها و هدف هزینه می باشد. فرض اصلی این دیدگاه این می باشد که، دستیابی به هدف هزینه (ارائه خدمت و یا تولید محصول) نیاز به انجام فعالیت دارد و فعالیتها منابع را مصرف می کنند. در این دیدگاه، جریان هزینه ها از طرف منابع به فعالیتها و سپس از طرف فعالیتها به هدف هزینه می باشد.
اطلاعاتی که توسط مدل دو بعدی ABC ارائه می گردد، تفاوت زیادی با دیدگاه مقدماتی این سیستم دارد. با بکارگیری این سیستم علاوه بر اینکه اطلاعات مفیدی در مورد هزینه ها و بهای تمام شده حاصل می گردد، اطلاعات دیگری نیز در مورد فعالیتها و هدف هزینه می توان کسب نمود. این اطلاعات در تصمیم گیریها می تواند به مدیران کمک زیادی کند. جهت درک بیشتر این موضوع به تشریح اطلاعات حاصل از این سیستم می پردازیم.
1-12-2-اطلاعات درمورد فعالیتها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سیستم ABCاطلاعات مفیدی درمورد فعالیتهای مهم و هزینه های انجام آنها در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد. مانند اینکه چگونه می توان فعالیتها را بهتر انجام داد؟ هدف از مصرف منابع چیست؟ برای انجام هدف هزینه چه فعالیتهایی از سایر فعالیتها بیشتر مورد نیاز می باشد؟ برای انجام فعالیتها کدام نوع از منابع بیشتر مورد نیاز می باشد؟ و چه راهها و فرصتهایی برای کاهش هزینه ها هست؟ بدیهی می باشد جواب به سوالات فوق با اتکا به مدل مقدماتی سیستم ABC امکان پذیر نیست، زیرا مدل مقدماتی بیشتر روی صحت هزینه ها تاکید دارد و اطلاعات لازم را در مورد بهبود فعالیتها را فراهم نمی کند.
2-12-2-اطلاعات درمورد بهره گیری کنندگان از خدمات 
دیدگاه دو بعدی ABC، اطلاعات مهمی درمورد بهره گیری کنندگان از خدمات  فراهم می کند. از آنجا که  ABCعلاوه بر هزینه های داخل سازمان، هزینه های جانبی ارائه خدمات را در محاسبه بهای تمام شده در نظر می گیرد، پس قادر به تعیین دقیق بهای تمام شده خدمات می باشد. در حالی که سیستمهای سنتی بدلیل عدم در نظر داشتن این هزینه ها در محاسبه بهای تمام شده بطور دقیق اقدام نمی کنند.
3-12-2-اطلاعات در مورد فعالیتهای غیر عملیاتی
سیستم های هزینه یابی سنتی، فقط به هزینه های ایجاد شده در چارچوب فیزیکی سازمان و یا    هزینه های عملیاتی توجه می کند و صرفاً این هزینه ها را در محاسبه بهای تمام شده مقصود می کنند. اما در سیستم ABC، بهره گیری کنندگان از خدمات و تامین کنندگان منابع، اگرچه بطور فیزیکی خارج سازمان واقع شده اند، اما جزئی از سازمان محسوب شده و بخشی از فعالیتها در راستای طرفداری از آنها انجام می گردد. پس، این هزینه ها را در محاسبه هزینه های تمامشده خدمات در نظر می گیرند. درحالیکه درسیستم های سنتی،این هزینه ها یا اصلا شناسایی نمی شوند و یا در صورت شناسایی در محاسبه بهای تمام شده مقصود نمی شوند. مدل مقدماتیABC نیز هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد این هزینه ها در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید