قسمتی از متن پایان نامه :

مزایای بودجه: بودجه دارای مزایای متعددی می باشد که از آن جمله میتوان به موارد زیراشاره نمود : تثبیت منظم اهداف سازمانی و تعیین استرتژی های واقعی به مقصود تحقق هدفهای مزبور در ابعاد زمانی

 • تطبیق وظایف سازمان یافته با اشخاص معین از طریق تعیین اختیارات و مسئولیت ها
 • تشخیص و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز
 • اعمال رهبری پویا در اداره امور و به ثمر رساندن برنامه ها
 • خلق یک محیط مناسب برای انگیزش مثبت افراد. (مهرانی، 1379)
 •  

  2-6-4)تجزیه و تحلیل کارکردی بودجه:
  بر طبق نظریه مرتون فعالیت یا نتیجه یک فعالیت هنگامی کارکردی به شمار می رود که توانایی دستیابی سیستم، برای رسیدن به هدف مطلوب را افزایش دهد و هنگامی غیرکارکردی می باشد که مانع رسیدن به هدف گردد. اساساً یک سیستم بودجه مدیریت را قادر می سازد که به گونه مؤثر برنامه ریزی، هماهنگی و کنترل و ارزیابی فعالیتها را در یک واحد تجاری انجام دهد. انجام این اقدام نتایج عیان کارکردی بودجه می باشد. هر سیستمی که شامل انگیزش و کنترل نیروی انسانی باشد، جنبه های غیرکارکردی دارد. زیرا به سادگی نمی توان دلیل رفتار بشر را پیش بینی و یا با اطمینان کنترل نمود. (نجاتی غفوری، 1375)
   

  2-6-5)انگیزش: موضوع انگیزش کارکنان بی شک یکی از مهمترین موضوعات برای مدیران می باشد. نیازها، تواناییها، صفات و همچنین ادراکات کارکنان بر چگونگی رفتار تأثیر می گذارد. مدران بایستی تأثیرات مختلف را شناسایی و از تعامل این تأثیرات با یکدیگر آگاهی یابند. پس رفتار کارکنان از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد. تکنیکهای انگیزشی بایستی افراد را تشویق به پیوستن و ماندن در سازمان کند و موقعیتهایی فراهم کند تا افراد به طریق مطمئن اقدام کنند، بیندیشند و از فرصتهای منحصربه فرد بهره برداری کنند.
  دومین دلیل در نظر داشتن انگیزش ماهیت فراگیر، نافذ و گسترده مفهوم آن می باشد. انگیزش نشان دهنده یک پدیده بسیار پیچیده می باشد که از طرفی بر تعداد بی شماری از عوامل در محیط سازمان اثر می گذارد و خود نیز تحت تأثیر این فاکتورهای مختلف قرار می گیرد. درک عمیق این مفهوم مستلزم آن می باشد که توجه خاصی به این پرسش گردد که « علت رفتار چیست؟ »
  پاسخ به این سوال ، رفتار کاری پرسنل و وقوع چنین رفتارهایی را برای یک سازمان مشخص می کند. پس شناخت موضوع انگیزش برای درک کاملتری از اثرات این متغیرها در سایر فاکتورها ( مانند، شغل، سیستمهای دستمزد و پاداش) به علت ارتباط آنها با عملکرد، رضایت و … لازم است. (رحیمی نیک اعظم، 1374)

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  2-6-5-1)مکاتب فکری در مورد انگیزش:

  به گونه کلی می توان گفت دو مکتب اساسی اندیشه در مورد انگیزش کارکنان هست که می توان آنها را به مکاتب شناختی ( ادراکی ) و غیرشناختی تقسیم نمود. مدلهای شناختی بر این فرض مبتنی می باشد که افراد غالباً در مورد رفتار خود آگاهانه تصمیم می گیرند، پس تئوریهای شناختی بر مکانیسم داخلی و چگونگی و چرایی رفتار تأکید دارند. در حالی که مدلهای غیرشناختی عقیده دارند که می توان رفتار را بدون شناخت فرایندهای درونی تفکر پیش بینی نمود، پس این دیدگاه اکثراً به واکنش افراد در برابر محرک محیط توجه داشته و لزومی به مطالعه فرایندهای داخلی نمی بیند. از مهمترین تئوریهای شناخت می توان به تئوری تعیین هدف[1]، تئوری استناد[2]، تئوری انتظارات[3] ( ارزش- وسیله انتظار ) و تئوری برابری یا عدالت نسبی[4] تصریح نمود.
   

  2-6-5-1-1)تئوری تعیین هدف:
  طبق تئوری تعیین هدف، رفتار نتیجه هدفها و مقاصد خودآگاه می باشد. به بیانی دیگر تعیین هدف بر رفتار کارکنان اثر می گذارد. با قبول این فرض بایستی فرایندهایی را که کارکنان با بهره گیری از آنها هدفهای خود را تعیین و سپس در جهت دستیابی به آن فعالیت می کنند، شناخت. شکل زیر این تئوری را تشریح می نماید. (مهرانی،1379)
  دشوار بودن هدف عبارت می باشد از میزان نیاز به کوشش و کار مستمر و منطقی. اگر بپذیریم اشخاصی که در جهت تحقق هدف فعالیت می کنند برای دستیابی به آن بیشتر کوشش می کنند، لیکن هدف نباید آنقدر مشکل باشد که غیرقابل دستیابی به نظر برسد. برای مثال می توان به بودجه زمانی نامناسب و فشار در جهت دستیابی به آن تصریح نمود.
  [1]– Goal setting theory
  [2]– Attribution theory
   Expectancy theory- [3]
   Equity theory- [4]

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده[1] و ساعات گزارش شده[2] پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی هست؟
 • آیا تغییرات در بودجه زمانی سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا تغییرات در ساعات گزارش شده سال جاری نسبت به سال گذشته با انحرافات بودجه زمانی سال گذشته ارتباط معناداری دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میزان این ارتباط در انحرافات مساعد و نامساعد متفاوت می باشد؟
 • آیا ارتباط معناداری بین بودجه زمانی سال جاری و عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها، میزان فروش،تعداد واحدهای فرعی و ریسک شرکت هست؟
 • [1] – Budgeted hours


  دیدگاهتان را بنویسید