شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

و. دریافت ها و پرداخت های‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌.
ز. پرداخت های‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمتکارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد.
وجه نقد عامل حیاتی و مهم ترین منبع هر واحد انتفاعی می­باشد. زیرا معرف قدرت خرید عمومی می باشد و اغلب در مبادلات اقتصادی وسیله مبادله قرار گرفته و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می گردد. موسسات و بنگاه های تولیدی­، تولیدات خود را پیش روی دریافت وجه نقد وخریدهای خود را با پرداخت وجه نقد انجام می­دهند و اکثراندازه­گیری های حسابداری مبتنی بر جریان نقدی می­باشد ­(تهرانی، ۱۳۸۴).
سرمایه­گذاران در شرکتهایی سرمایه­گذاری می­کنند که از نظر توان ایجاد وجه نقد وضعیت مناسب تری دارند. از طرفی یکی از اهداف مدیریت ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس با نیازهای نقدی می باشد­. سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان و سایر گروه­های بهره گیری­کننده از اطلاعات مالی از اهمیت تصمیم گیری مدیریت درجهت این توازن آگاه بوده و می­توانند تصمیمات خود را بر مبنای آن اتخاذ نمایند­. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و میزان‌ اطمینان‌ از تحقق‌ جریان های‌ وجوه نقدآتی‌ به‌ بهره گیری‌کنندگان‌ صورت های‌ مالی‌ کمک‌ کند. اطلاعات‌ مزبور، بیانگر چگونگی‌ ارتباط‌ بین‌ سودآوری‌ واحد تجاری‌ و توان‌ آن‌ جهت‌ ایجاد وجه نقدو درنتیجه‌ مشخص‌کننده‌ کیفیتسود تحصیل‌ شده‌ توسط‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. علاوه‌ براین‌، تحلیلگران‌ و دیگر بهره گیری‌کنندگان‌ اطلاعات‌ مالی‌ اغلب‌ به‌گونه رسمی‌ یا غیر رسمی‌ مدلهایی‌ را برای‌ ارزیابی‌ و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی‌ جریان های‌ وجه نقد آتی‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ کار می‌برند. اطلاعات‌ تاریخی‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند جهت‌ کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی های‌ گذشته‌ مفید واقع‌ گردد و ارتباط‌ بین‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌ و دریافت ها و پرداخت های‌ آن‌ را نشان‌ دهد (هالی و همکاران[1]،2010).
ارزیابی‌ فرصتها و مخاطرات‌ فعالیت‌ تجاری‌ و وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ مستلزم‌ درک‌ ماهیت‌ فعالیت‌ تجاری‌ مانند‌ نحوه‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ می باشد‌. ترازنامه‌، صورتهای‌ عملکرد مالی‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه نقد تواماً اطلاعاتی‌ را در مورد وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ وهمچنین‌ نقدینگی‌، توانایی‌ بازپرداخت‌ بدهی ها و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ فراهم‌ می‌آورند. بدین‌لحاظ‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ اطلاعات‌ مندرج‌ درصورت‌ جریان‌ وجوه نقد واطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ درصورتهای‌ مالی‌ اساسی‌ دیگرحائزاهمیت‌ می باشد ‌(هالی و همکاران[2]،2010).
۲-2-4-5) اهمیت جریان های نقدی در گزارشگری مالی
بهره گیری‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ نیازمند اطلاعاتی‌ در خصوص‌ چگونگی‌ ایجاد و مصرف‌ وجه نقد توسط‌ واحد تجاری‌ هستند. این‌ نیاز صرف‌ نظر از ماهیت‌ فعالیت های‌ واحد تجاری‌ و تلقی‌ یا عدم‌ تلقی‌ وجه نقد به عنوان‌ محصول‌ واحد تجاری‌، هست، چرا که‌ علی‌رغم‌ تفاوت‌ این‌ واحدها از لحاظ‌ فعالیت های‌ اصلی‌ درآمد زا، نیاز آنها به‌ وجه نقد اکثراً از علت های‌ مشابهی‌ ناشی‌ می گردد. به عبارت‌ دیگر واحدهای‌ تجاری‌ جهت‌ هدایت‌ عملیات‌، تسویه‌ تعهدات‌ و پرداخت‌ سود سهام‌ تماماً به‌ وجه نقد نیاز دارند.
بسیاری از طرفداران اطلاعات جریان های نقدی «سود تعهدی» را قابل اعتماد نمی­دانندزیرا آن را بواسطه­ی داشتن اختیاراتی از طرف محاسبه­کنندگان سود قابل­دستکاری[3] و در نتیجه نامطمئن می­دانند و از طرفی هم وجه نقد حاصل از عملیات را خیلی استوارتر و قابل اعتمادتر دانسته و آن را ناشی از عینیت فوق العاده وجه نقد و شمارش پذیری آن تلقی می­کنند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸)­.
به نظر ورنون کم[4] تئوری حسابداری به «سود» به عنوان مبنای سنجش عملکرد با عنایت به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه­ی منابعش می­نگرد­. اطلاعات مربوط به «جریان نقدی» می‌تواند جزئیات بیشتری را عرضه کرده و پس ارزیابی با­ معناتری از عملکرد را ممکن می­سازد­. اما اگر اطلاعات جریان نقدی را شاخص منحصر به فرد عملکرد شرکت به حساب آوریم به خطا رفته­ایم زیرا «سود تعهدی» و «جریان نقد حاصل از عملیات» گر چه مبتنی بر رویدادها و معاملات مشابهی هستند اما نماینده متغیرهای متفاوتی به شمار می­طریقه­.از نظر هندریکسون[5] نیز این نکته مطرح می باشد که«اگر چه صورتهای مالی سود وزیان و گردش وجه نقد به اطلاعات واحدی در طول زمان بر می­گردند اما منعکس کننده­ی اطلاعات و مفاهیم متفاوتی هستند (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸)­.
[1] Hollie, D., C. Nichols, C., And Q. Zhao
[2] Hollie, D., C. Nichols, C., And Q. Zhao
[3] Earning Manipulation
[4] Vernon Kam
[5] Hendriksen
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی سود جاری با ضریب پایداری جریان نقدی
  • ۲)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی جاری با ضریب پایداری جریان نقدی

    ۳)  تبیین و مقایسه ضریب پایداری اقلام تعهدی عملیاتی غیرجاری با ضریب پایداری جریان نقدی


    پاسخ دهید