قسمتی از متن پایان نامه :

توضیح کامل روش پژوهش بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء

از آنجا که این نوشتار به توصیف آن چیز که که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) می پردازد و با در نظر داشتن آن که قضاوتهای ارزشی در این پژوهش کمرنگ می باشد، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می رود. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن بهره گیری شده، از نظر بعد زمانی­ گذشته­نگر و  در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه­بندی می­گردد. همچنین از آنجا که هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه­گذاری می باشد، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه بهره گیری می گردد. نوعی پژوهش توصیفی­- همبستگی به شمار می رود. به بیانی دیگر نوشته پیش رو به لحاظ معرفت­شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقراییو به لحاظ نوع مطالعه میدانی – کتابخانه­ای می­باشد. و همچنین اساسا برای بهبود و ارتقاء دانش موجود پیرامون ارتباط بین کیفیت گزارشگری­مالی و کارایی­سرمایه­گذاری در محیط بازار سرمایه ایران انجام می گردد و ازینرو تحقیقی بنیادی یا محض نامیده می­شودهرچند در اقدام نیز منابع آن برای رفع معضلات پیرامون سرمایه­گذاریها کاربردی خواهد بود. نوشتار پیش رو از منظر گرایشی بعنوان پژوهش های تصمیم­گرا طبقه­بندی می­گردد و به لحاظ تحلیل آماری، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در بعضی موارد رگرسیون مقطعی بهره گیری خواهد نمود، پس مانند تحقیقات علی به شمار می رود.
 

1-9-2- متغیرهای مورد مطالعه در قالب یک مدل مفهومی و توضیح چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها

Levit =B0  + B1 InFlex + B2 Profit +  B3 Size + B4 MTB +  B5 Tang + e
Lev=  اهرم مالی در پژوهش حاضر برای محاسبه آن از اهرم مالی دفتری و اهرم مالی بازار بهره گیری می گردد.
 

Book Leverage: (Short-term debt + Long-term debt) /(Book value of equity + Short-term debt + Long-term debt)
 

Market Leverage: (Short-term debt+Long-term debt) /(Market value of equity + Short-term debt+Long-term debt)
 

جائیکه:

Book Leverage  =  اهرم مالی براساس ارزش دفتری
Market Leverage =  اهرم مالی براساس ارزش بازار
Short-term debt =  بدهی کوتاه مدت
Long-term debt= بدهی بلند مدت
Book value of equity=  ارزش دفتری سرمایه
Market value of equity= ارزش بازار سرمایه
InFle= عدم انعطاف هزینه ها
عدم انعطاف هزینه ها به صورت زیر محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

InFlex = SGA expenses / (SGA expenses + COGS)
SGA:  هزینه های اداری و عمومی
COGS:  بهای تمام شده کالای فروش رفته
Profit= سود اوری
Profit = Income before extraordinary items / Lag Total assets
Income before extraordinary items : سود قبل از اقلام غیر عادی
Lag Total assets = لگاریتم طعبیی دارایی ها
Size= اندازه شرکت، لگاریتم طعبیی دارایی ها
 

متغییر های کنترل:
MTB = (Market value of equity + Total assets – Book value of equity) / Total assets
Tang =PPE net / Total assets
Market value of equity : ارزش بازار سرمایه
Total assets: جمع دارایی ها
Book value of equity = ارزش دفتری سرمایه
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:
1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه ارتباط ای هست؟
سوالات فرعی:
1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه ارتباط ای هست؟
2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟
3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه ارتباط ای هست؟


دیدگاهتان را بنویسید