قسمتی از متن پایان نامه :

یک عامل اصلی از سرمایه­گذاری موفق، توانایی مدیریت در پیش بینی بازدهی پروژه­ها می باشد؛ به دلیل اینکه پیش­بینی­، یک تأثیر اصلی در روش­های ارزیابی سرمایه­گذاری بازی می کند . پس، تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت­ها به مدیرانی برای پیش­بینی جریان نقدی مورد انتظار از سرمایه گذاری های بالقوه نیاز دارد. اگرچه این پیش­بینی و تخمین ، یک جزء حیاتی از سرمایه گذاری موفق بوده و وابسته به ارزش شرکت می باشد، اما بیش­ترین  این پیش بینی ها داخلی بوده  و در نتیجه به گونه مستقیم قابل نظاره توسط ذینفعان خارجی نیست. با این حال انتظار می رود که توانایی پیش بینی پروژه­ها توسط مدیریت، که از نوع پیش­بینی­های داخلی می باشد،در پیش­بینی­های خارجی و داوطلبانه مدیریت ، مانند پیش­بینی سود ظاهر گردد.
و اما اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته می باشد. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار می باشد. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هـر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل می باشد و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد.

هدف این پژوهش نیز مطالعه­ی تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد . در این پژوهش،از دقت پیش­بینی سود به عنوان معیار اندازه­گیری کیفیت پیش­بینی سود بهره گیری گردید.بدین مقصود تعداد 121 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1388 تا 1392 به عنوان نمونه شرکت­های سرمایه پذیر انتخاب گردید که  از یک سو تاثیر میانگین سه ساله­ی دقت پیش­بینی سود هر سهم شرکت­های سرمایه­پذیر  بر روی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت­های سرمایه گذار، اعم از تغییرات حجم سرمایه­گذاری و افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار (سرمایه­گذاری بلند مدت و کوتاه مدت) مورد مطالعه قرار گرفت و از سوی دیگر تاثیر آن  بر روی بازدهی سهام و بازده عملیاتی و بازده غیرعادی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر مورد مطالعه قرار داده گردید.
این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی می باشد و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می­باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته می باشد.و در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل فرضیه ­ها از تحلیل پانلی  کمک گرفته شده می باشد.  یافته های پژوهش بیانگر یک ارتباط ی مثبت و معنادار بین دقت پیش بینی سود شرکت سرمایه پذیر با افق نگهداری سهام توسط شرکت سرمایه گذار و بازده سهام و بازده عملیاتی و نسبت ارزش دفتری هرسهم به ارزش بازار شرکت سرمایه پذیر می باشد. و اما پژوهش نشان داد که  بین دقت پیش بینی  سود شرکت سرمایه پذیر با تغییرات حجم سرمایه گذاری در آن شرکت در دفاتر شرکت سرمایه گذار و بازده غیرعادی شرکت سرمایه پذیر ارتباط ی معنا داری وجود ندارد.
 واژگان کلیدی : کیفیت پیش بینی سود ، دقت پیش بینی سود، تصمیمات سرمایه گذاری،شرکت سرمایه گذار،شرکت سرمایه پذیر، افق نگهداری سهام ، حجم سرمایه گذاری ، بازده عملیاتی ،بازده سهام،بازده غیرعادی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


پاسخی بگذارید