قسمتی از متن پایان نامه :

یکی از مواقعی که انگیزه های مدیریت برای مدیریت سود بر انگیخته می­گردد، عرضه اولیه عمومی می باشد. هرگونه عرضه عمومی اوراق بهادار که برای اولین بار به عموم مردم و سرمایه گذاران عرضه می­گردد، عرضه اولیه عمومی (IPO) نامیده می­گردد. یکی از راه های کاهش مدیریت سود، ارتقای کیفیت حسابرسی می باشد. در پژوهش حاضر به مطالعه مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه، و تاثیر کیفیت حسابرسی در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه می­پردازیم. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت در طی سال های 87 تا 91 بوده می باشد که برای انتخاب نمونه ار روش حذف سیستماتیک (غربال گری) بهره گیری شده می باشد. پس از جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق نظاره صورت های مالی، روابط بین متغیر های پژوهش از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی در قالب نرم افزار Eviews و Spss  مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در این پژوهش به مقصود مطالعه مدیریت سود در شرکت های دارای عرضه اولیه از آزمون تی استیودنت و برای مطالعه ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود از داده های تابلویی (پانل) به روش اثرات ثابت بر مبنای مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی، بهره گیری می­کنیم. یافته های پژوهش نشان می­دهد بین مدیریت سود و شرکت های دارای عرضه اولیه ارتباط معناداری هست. همچنین ارتباط منفی و معناداری بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی هست.

کلید واژه ها: کیفیت حسابررسی، مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، عرضه اولیه اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید