شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3- 11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل و با بهره گیری از دادههای تاریخی از سه نوع داده می توان پارامترهای متغیر (متغیرهای) مستقل را برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیشبینی نمود، این سه نوع داده را می توان به توضیح زیر استخراج نمود:
الف) دادههای سری زمانی
دادههایی هستند که در قالب یک یا چند متغیر خاصی در طول زمان رخ میدهند. به بیانی دیگر سری زمانی، مجموعهای از مشاهدات می باشد که بر حسب زمان مرتب شده باشند (آذر و مومنی، 1389).
ب) دادههای مقطعی
دادههایی هستند که در یک مقطع مشخص از زمان محاسبه و جمعآوری می شوند. به عنوان مثال، اگر متغیر SDA برای 100 شرکت و در یک مقطع خاصی از زمان (مثلا سال 1385 ) جمع آوری گردد، این دادهها را مقطعی گویند. در این حالت تعداد مشاهدات (N) برابر 100 می باشد (آذر و مومنی، 1389).
ج) دادههای تابلویی
دادههایی هستند که از ترکیب دو دسته دادههای سری زمانی و مقطعی حاصل می گردد. در بسیاری از موارد محققین از این روش برای مواردی که نمی توان مسائل را به صورت سری زمانی یا  مقطعی مطالعه نمود و یا زمانی که تعداد دادهها کم می باشد بهره گیری می کنند. ادغام دادههای سری زمانی و مقطعی و ضرورت بهره گیری از آن بیشتر به خاطر افزایش تعداد مشاهدات و بالا بردن درجه آزادی می باشد. زیرا در مطالعه امکان دارد تعداد مقاطع زیاد و دورههای زمانی کم باشد و یا برعکس تعداد دورههای زمانی نسبتا زیاد و تعداد مقاطع کم باشد. در این صورت تعداد مشاهدات (n ) برابر می باشد با تعداد سالهای مورد نظر (t ) ضرب در تعداد دادههای مقطعی در یک سال (n ) (آذر و مومنی، 1389). در این پژوهش از تکنیک دادههای تابلویی بهره گیری شده می باشد.

3-12 مزایای بهره گیری از داده های تابلویی
بهره گیری از دادههای تابلویی دارای مزایای فراوانی می باشد. در ذیل پارهای از این مزایا معرفی می گردد:

  • از آن جایی که دادههای تابلویی به افراد، بنگاه ها، کشورها و … طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می گردد. تکنیک های تخمین با دادههای تابلویی می توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهند.
  • با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر را ارائه می نمایند.
  • دادههای تابلویی، چارچوب مناسب برای تحلیل کلی دادهها فراهم نموده و در حذف یا کاهش خطای برآورد تأثیر مهمی را اعمال می نمایند.
  • دادههای تابلویی، تأثیراتی را که نمیتوان به سادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی نظاره نمود، بهتر معین می کنند.
  • دادههای تابلویی ما را قادر می سازد تا مدلهای رفتاری پیچیدهتر را مطالعه کنیم.
  • بطور کلی بایستی گفت دادههای تابلویی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند که در صورت بهره گیری از دادههای سری زمانی و مقطعی این امکان وجود ندارد (گجراتی[1]، 1390).
    [1] Damodar Gujarati


    دیدگاهتان را بنویسید