قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-8- تابع آماره(ملاک آزمون کننده)
محقق در بخش تابع آماره به مطالعه و ارائه معیارهای آمار توصیفی و آمار استنباطی پرداخته می باشد. آمار توصیفی شامل معیارهای پراکندگی و مرکزی می باشد و در بخش آمار استنباطی، آزمون های همبستگی و رگرسیون، مدنظر قرار گرفته می باشد. همچنین، آزمون های موردنظر برای اطمینان از اعتبار مدل های رگرسیونی، در این بخش ارائه شده می باشد. کلیه توابع از طریق نرم افزار آماری SPSS و در سطح اطمینان 95 درصد، برآورد شده اند.

3-8-1- تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد گردید ، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد . این اقدام بمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری  و شناخت بیشتر آن انجام می شود.
3-8-2- آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب می باشد پس آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی می باشد.از این آزمون جهت مطالعه ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی بهره گیری می گردد( آذر و مومنی ،1383).
فرض صفر در این آزمون همگون بودن توزیع مشاهدات با توزیع نظری مشخص (با پارامتری معین) می باشد که با حدس یا قراین مختلف آن را تعیین کرده ایم و فرض مخالف مناسب نبودن توزیع مورد نظر برای متغیر می باشد .
یکی از مزایای آزمون K-S این می باشد که هر یک از مشاهدات را به صورت اصلی در نظر می گیرد .پارامترهای مورد نظر در این آزمون شامل تعداد داده ها ، پارامترهای مورد نظر در مطالعه وجود توزیع (مانند میانگین و انحراف معیار در توزیع نرمالقدر مطلق مقدار بیشترین انحراف ، بیشترین انحراف مثبت، بیشترین انحراف منفی ، مقدار آماره Z و مقدار Sig (معنی داری) می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید