قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده
یکی از مکانیزم‌های موجود به مقصود تخفیف مشکل نمایندگی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در بازارهای سرمایه، نظام حاکمیت شرکتی می باشد. تأثیر سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و حضور آنها در شرکت‌ها، موضوع اغلب بحث‌های سال‌های اخیر بوده می باشد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد ومدیریت سود در شرکت‎ها‎ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم نمونه‎ی مورد مطالعه شامل 115شرکت دربازه زمانی 1391-1386 می‎باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش داده‎ها‎ی ترکیبی بهره گیری گردید. جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی پژوهش نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد،  ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه ارتباط معنی داری هست و فرضیات اصلی پژوهش اثبات می گردد.
واژگان کلیدی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ساختار مالکیت، جریان وجه نقد آزاد، مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مدیریت سود، روش داده‎ها‎ی ترکیبی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید