قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2 کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و کوشش بر این بوده می باشد که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل              تاثیر­گذار بر آن شناسایی گردد (دسای و همکاران، 2009).
در مواقعی که سود مدیریت می گردد نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، اما مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید می باشد، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه بایستی به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده می باشد. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح گردید، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[1] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می گردد. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی می باشد. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات هست، کار دشواری می باشد. پس در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه بایستی به کیفیت آن نیز توجه گردد. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از اظهار صادقانه سود گزارش شده می باشد. مقصود از اظهار صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی می باشد که ادعای آن را دارد. به بیانی دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی می باشد (ظریف فرد و ناظمی، 1383).
مقصود از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده می باشد. به بیانی دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی می باشد و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را   می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی بهره گیری می کنند. بعضی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده می باشد:
–  ثقفی و کردستانی (1383) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[2] (2003) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده        می دانند.
– میخائیل و همکاران[3] (2003) عقیده دارند که کیفیت سود عبارت می باشد از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.

– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[4] (2006) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
2) Earnings Power
1) White and et al
2) Mikhail

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3) Bellovary,J; Giacomino,D and Akers,M


دیدگاهتان را بنویسید