قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم پژوهش ادعا شده می باشد که هرچه هزینه های غیرقابل پیش بینی بالاتر باشد، با اعلام سود سالیانه عمق بازار کمتر می گردد. یافته های فرضیه دوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد و نشان می دهد که بین تغییرات هزینه های غیرقابل پیش بینی با عمق بازار ارتباط معنادار به لحاظ آماری وجود ندارد. این یافته ها با نتایج حاصل از پژوهش جین فرانکوییز گاجسکی و همکاران(2013) و مبانی نظری پژوهش ناسازگار می باشد. این محققین در پژوهش خود به مطالعه  تاثیر اعلامیه های سود سالیانه و فصلی بر عدم تقارن اطلاعاتی و مقایسه آن در دو کشور آمریکا و فرانسه پرداخته اند. نتایج نشان داده اند که دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلام سود میان دوره ای گسترده تر از اعلامیه های سود سالیانه می باشد و عدم افشا سود نمی تواند به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمکی کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بطور کلی، عمق بازار، متغیری می باشد که متاثر از حجم مبادلات در بازار و گستردگی آن می باشد. از این نظر، ممکن می باشد در بازار سرمایه ایران توجه فعالان بازار به اطلاعات حسابداری کمتر بوده و یا اینکه آن را به صورت صحیح تحلیل نکنند.
5-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
در فرضیه سوم پژوهش ادعا شده می باشد که هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد،با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بیشتر می گردد. یافته های تحلیل آماری فرضیه سوم حاکی از رد ادعای مذکور می باشد. این یافته ها با نتایج حاصل از پژوهش جین فرانکوییزگاجسکی و همکاران(2013) و مبانی نظری پژوهش ناسازگار می باشد. اقلام تعهدی، ناشی از بکارگیری روشهای اختیاری حسابداری می باشد که چنانچه کیفیت آن پایین باشد؛ ممکن اس باعث ایجاد اطلاعات گمراه کننده گردد. همچنین، اقلام تعهدی خود به خود باعث ایجاد واکنش های غیر اصولی به اطلاعات حسابداری می گردد. در این ارتباط، اسلون(1996) پیشنهاد داد  زمانی که جزء تعهدی سود بیشتر می باشد، سود در دوره های آینده کمتر پایدار می ماند. از طرفی بیشتر سرمایه گذاران بر سود شرکت متمرکز هستند و پایداری متفاوت اقلام تعهدی و جریانهای نقدی را درک نمی کنند. نادیده گرفتن این تفاوت سبب شده می باشد که سرمایه گذاران درمورد ارزیابی عملکرد آینده شرکتهای با اقلام تعهدی زیاد، بسیار خوشبین و درمورد آینده شرکتهایی با اقلام تعهدی کم، بدبین باشند؛ لذا سهام شرکتها به گونه ای نادرست و غیرمنطقی ارزشگذاری می گردد(کوتاری و همکاران، 2006).
در نتیجه، یافته های فرضیه سوم را می توان به عنوان بخشی از پیامدهای نامطلوب اقلام تعهدی در بازار سرمایه دانست. این مطلب که بر خلاف انتظارات، اعلام سود تاثیری بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ندارد؛ می تواند متاثر از تأثیر اقلام تعهدی باشد. بر این اساس می توان به دو نکته استدلالی تصریح نمود. اول اینکه، ممکن می باشد وجود اقلام تعهدی در سودهای گزارش شده، قابلیت اعتماد این سودها را کاهش داده و سرمایه گذاران چنین اطلاعاتی را گمراه کننده تلقی کرده و از آنه در تصمیمات سرمایه بهره گیری نکنند. دوم، اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت اطلاعات شده و ارائه اطلاعات با کیفیت پایین، نمی توان محیط اطلاعاتی شرکت را متقارن نماید و یا از عدم تقارن آن بکاهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟