قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت
شناخت رفتار هزینه یکی از مباحث مهم حسابداری مدیریت و حسابداری بهای تمام شده می باشد ( هورن گرن، فاستر و دیتر[1] سال 2006). تحقیقات فراوانی در تایید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت انجام شده می باشد، مانند پژوهش رجبی که در آن پژوهش عنوان گردید، سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت اطلاعات مناسبی را جهت محاسبه قیمت تمام شده محصولات و تصمیم گیری مدیران ارائه می کند. ویدن میرو سابرا مانیام [2]در پژوهش خود رفتار هزینه ها را در سطوح مختلف تغییر درآمد فروش مورد مطالعه قرار داده اند که در واقع درآمد فروش را بعنوان معیار فعالیت در نظر گرفته اند(اندرسون و همکاران ،2005).
برآورد رفتار هزینه ها در ارتباط با سطح فعالیت بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود. بعنوان مثال در تحلیل صورتهای مالی معمولا هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری را بعنوان درصدی از فروش در نظر می گیرند. (سوندهی روایت[3] سال 1997) اگر یک افزایش نامتناسب با فروش در هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری صورت گیرد تحلیل گران صورتهای مالی آنرا بعنوان ضعف کنترلی مدیریت در نظر می گیرند، این تحلیل ممکن می باشد گمراه کننده باشد زیرا اگر هزینه های توزیع و فروش و عمومی و اداری چسبنده باشند با افزایش فروش متناسب با فروش حرکت می کنند اما با کاهش فروش متناسب با آن حرکت نمی کنند(مینتز[4]) پس به گفته گریسون و نورین[5] در واقع تصمیم گیریهای مدیریتی بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها اشتباه بزرگی می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که که گفته گردید به نظر می رسد سیستم سنتی هزینه یابی که بر مبنای ارتباط مستقیم هزینه ها با فعالیت می باشد تحریف شده می باشد(اندرسون و همکاران ،2005).
در واقع تناسب بین هزینه ها و سطح محصول به گونه ای که در مدل سنتی هزینه یابی عنوان می گردد، همیشه مستقر نیست. در این زمینه کوپر و کاپالان[6] بعضی هزینه ها را عنوان می کنند که با افزایش فعالیت بیشتر افزایش می یابند تا با کاهش فعالیت اینگونه هزینه ها را چسبنده می نامند.در واقع در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های تخصیص یافته به محصول تحریف شده می باشند و علت اصلی این تحریف نیز انتخاب مبنایی یکسان (سطح واحد محصول) برای تخصیص کلیه هزینه ها به محصولات می باشد. در واقع این سیستم براین فرض استوار می باشد که در صورت دو برابر شدن حجم محصول، مقدار کلیه منابع مربوط نیز دو برابر می گردد و بالعکس فرضی که در صورت اثبات چسبندگی هزینه ها، پذیرفته نخواهد بود(همان منبع).
[1]-Honyren,c.T , Fofter,G, and Datar,S.M
[2] -Subramaniam.N.Weidenmier.L

[3] -White.A.Sondhi and D.Fricd
[4] -Smint2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[5] -R.H Garrison and E.W.Noreen
[6] -R.Cooper and Kapalan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید