قسمتی از متن پایان نامه :

هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1392 بوده که حجم نمونه با در نظر داشتن روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 192 شرکت می باشد. در این پژوهش بینش مدیریت و تغییرات فروش به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنهابر رفتار نا متقارن هزینه های شرکت مورد مطالعه قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) با اثرات ثابت بهره گیری شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد تغییرات پایدار و ناپایدار موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و  بهای تمام شده کالای فروش رفته می گردد. همچنین این نتایج نشان می دهد خوش بینی و بد بینی مدیریت موجب رفتار نامتقارن هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته می گردد.
واژگان کلیدی: تغییرات پایدار ، تغییرات ناپایدار خوش بینی مدیریت، بد بینی مدیریت ، رفتار نا متقارن هزینه ها

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید