مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه
در یک پژوهش علمی که بر پایه روابط بین متغیرهاست؛ محقق کوشش دارد که تا حد امکان روابط موجود را بدرستی تبیین نماید. در اینگونه تحقیقات، وجود یا عدم وجود همبستگی و نوع و شدت آن، هدف اصلی پژوهش بشمار می‌رود. در این راستا، داده های جمع آوری شده، بگونه ای طبقه بندی می شوند که امکان اجرای آزمونهای آماری وجود داشته باشد. در این مرحله از پژوهش داده های خام، تحلیل شده و به اطلاعات قابل فهم تبدیل می شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالی بین آنها اظهار نظر نمود. در فصل سوم روش پژوهش و نحوه آزمون فرضیات مطرح گردید. در فصل حاضر، آغاز متغیرهای پژوهش بلحاظ آماری توصیف و مطالعه می شوند. در ادامه، فرضیات پژوهش باتوجه به الگوی آزمون علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار spss و در سطح اطمینان 95 درصد آزمون و نتایج حاصله ارایه می گردد. آزمون فرضیات، مبتنی بر مدل های رگرسیونی چندگانه بوده و برای تمام مدل‌های برازش شده برقراری فرض‌های اساسی رگرسیون، بلحاظ اعتبار مدل جهت استخراج نتایج، مطالعه شده می باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی  در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای هدف مذکور، فرضیاتی مطرح گردید که در فصل سوم روش پژوهش و نحوه آزمون این فرضیات ارایه گردید.
4-2- توصیف متغیرهای پژوهش
نقطه شروع تجزیه و تحلیل، داده هایی که بر اساس مبانی کمی اندازه گیری می شوند؛ به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات، آغاز لازم می باشد آماره های توصیفی داده‌های تحت مطالعه محاسبه گردد. تحلیل توصیفی، تکنیکی می باشد که به مطالعه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی داده های پژوهش می پردازد. تعداد مشاهدات پژوهش حاضر 565 (113*5) سال-شرکت می باشد. این مشاهدات ناشی از ترکیب داده های 113 شرکت پذیرفته شده در بورس، به‌ عنوان نمونه آماری در طول 5 سال(1386 تا 1390)، بعنوان دوره آزمون می باشد. جدول 4-1 تحلیل توصیفی متغیرهای بکار رفته در مدل آزمون فرضیات را نشان می دهد.
آماره های تحلیل توصیفی، اطلاعات مفیدی را در خصوص توزیع داده های جمع آوری شده و متغیرهای محاسبه شده در اختیار محقق قرار می دهد. برای مثال، نتایج ارایه شده در جدول4-1 نشان می دهد که انحراف معیار متغیر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  از میانگین آن بالاتر می باشد. این یافته حاکی از وجود نوسانات قابل توجه در داده های این متغیر می باشد. یافته نشان می دهند که بطور متوسط، 67% درصد از مالکیت شرکتهای نمونه آماری در اختیار سرمایه داران نهادی  بوده می باشد. همچنین، مقدار حداقلی این متغیر صفر می باشد که نشان می دهد، در ساختار مالکیت بعضی از شرکتهای نمونه آماری، سرمایه گذاری نهادی  وجود نداشته می باشد. یافته ها در خصوص سرمایه گذاران نهادی ، اندازه شرکت، حجم مبا دلات و اهرم  مالی نشان می دهد که انحراف معیار این متغیرها از میانگین بدست آمده برای آنها کمتر می باشد. این یافته نشان می دهد که توزیع داده های این متغیرها دارای نوسات پایین می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟