مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-9- تعریف واژه گان پژوهش
مدیریت سود:
اقدامات آگاهانه به اقدام آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد.
محافظه کاری سود:

 باسو محافظه کاری را به عنوان «تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تأیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند»(باسو[1]،1997).
عدم تقارن اطلاعاتی:
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات هست. در این پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.
سطح عدم اطمینان :
 سطح عدم اطمینان محیطی عبارت می باشد از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد(تانگ،1979). برگ و لاولس(1998) پیشنهاد دادند که عدم اطمینان محیطی می تواند هم ناشی از عوامل خارج از شرکت بوده و هم ناشی از عوامل داخلی. از این رو، این محققین نوسان پذیری میزان فروش را معیاری برای سنجش سطح عدم اطمینان در نظر گرفتند.  تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم گیری تعریف می کند.
ضریب بتا:
ریسک بعنوان عامل تاثیرگذار در جریانهای نقدی یک سرمایه گذاری بدلیل وقوع حوادث مختلفی که باعث تغییر در این جریانها می شوند، تعریف می گردد. دراین پژوهش ریسک شرکت بعنوان یک متغیر کنترلی بهره گیری خواهد گردید و از طریق محاسبه ضریب بتای سهام شرکت که تغییرات بازده ها را در یک دوره اندازه گیری می نماید و شاخص ریسک سیستماتیک می باشد؛ محاسبه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اندازه شرکت:
برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی بهره گیری می گردد. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این پژوهش جهت وارد کردن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها بهره گیری خواهد گردید.
درصد سهام شناور آزاد:
مالکیت درصدی از کل سهام شرکت که جهت معامله در بازار سهام در دسترس باشد و یا درصد مالکیت قسمتی از سهام یک شرکت که بدون هیچ­گونه محدودیت قابل معامله باشد. بعنوان یک متغیر کنترلی بهره گیری خواهد گردید (قائمی و شهریاری،1388).
سهامدار نهادی:
این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می گردد که بخشی از سهام شرکت در اختیار موسساتی مانند بیمه ها، بانکها یا شرکتهای سرمایه گذاری باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن حاکمیت شرکتی می گردد. در تحیقق حاضر، این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام تحت مالکیت سهامداران مذکور در هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده و بعنوان یک متغیر کنترلی بهره گیری خواهد گردید.
[1] Basu

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید