قسمتی از متن پایان نامه :

در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل هست و لازم می باشد که برای مشخص شدن معنادار بودن آن‌ها دو آزمون انجام گیرد. آغاز آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله انجام می‌گیرد.
 

3-8-2-1-2-1- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون

در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان‌چه هیچ‌گونه ارتباط‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، بایستی تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب می‌توان معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون نمود.
با داشتن مدل رگرسیون K متغیره:
Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + … + βk Xki + ui
برای آزمون فرضیه:

H0 : β2 = β3 = … = βk = 0
(یعنی تمامی ضرایب شیب به‌گونه همزمان صفر هستند) پیش روی:
H1: تمامی ضرایب شیب به‌گونه همزمان صفر نیستند (حداقل یکی از آن‌ها غیر صفر می باشد)
با محاسبه:
که در آن Fα (K-1) (N-K) مقدار بحرانی F در سطح معنی‌دار بودن α و درجه آزادی (1-K) در صورت و (N-K) در مخرج می باشد، اگر Fα (K-1) (N-K) ˃ F باشد، رد می گردد و اگر این طور نباشد ممکن می باشد پذیرفته گردد (ابریشمی، 1390: 301).
 

3-8-2-1-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب، آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن می باشد که مشخص گردد آیا در سطح اطمینان موردنظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر می باشد یا خیر؟
برای آزمون فرضیه:
H0 : βk = 0
H1 : βk ≠ 0

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با محاسبه (ابریشمی، 1390: 292):
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید