تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

در سال های اخیر تقاضا برای ارائه اطلاعات و شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته می باشد. در این راستا، شرکت ها جهت تأمین تقاضای بازار سرمایه، علاوه بر افشای اجباری، اقدام به افشای اختیاری اطلاعات اضافی می نمایند. با این حال میزان و محتوای افشای اختیاری در میان شرکت های مختلف متفاوت از هم می باشد. هدف از این مطالعه مطالعه عوامل تبیین کننده میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا ضمن کنترل اثر متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی، تأثیر سودآوری و میزان پراکندگی مالکیت بر محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها طی دوره زمانی 1389-1385 و با بهره گیری از داده های 70 شرکت و روش رگرسیون داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفته می باشد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیات حاکی از این می باشد ارتباط معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری هست بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت‏ها کاسته می گردد. با این تفاصیل میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها ارتباط معنی داری قابل نظاره نمی باشد. همچنین با در نظر داشتن یافته های پژوهش اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با امتیار افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد.
کلمات کلیدی: افشای اختیاری، سودآوری، پراکندگی مالکیت

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اهداف پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید