قسمتی از متن پایان نامه :

در پایان می توان پیش بینی تئوری ها و فرضیه های فوق الذکر را به توضیح زیر اختصار نمود:
1- شرکت هایی که از سودآوری بالاتری برخوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی و فرضیه عدم تقارن اطلاعات) (مایرز و ماجلوف،1984).
2- شرکت هایی که با فرصتهای رشد (سرمایه گذاری) اندک یا منفی مواجه اند، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی) (جنسن و مکلینگ،1976).
3- شرکت هایی که از جریان نقدی آزاد زیاد برخوردارند بیشتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و فرضیه جریان نقدی آزاد) (جنسن،1986).
4- صنایعی که از رشد بالا و فرصت های سرمایه گذاری آتی زیاد بر خوردارند، کمتر به استقراض اتکا می کنند (پیش بینی تئوری هزینه های نمایندگی و تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (بریلی و مایرز، 1383).
5- شرکت هایی که سود عملیاتی آنها با عدم اطمینان یا نوسان زیاد همراه می باشد در مقایسه با
شرکت هایی که سود عملیاتی آنها با قطعیت بیشتر یا نوسان کمتر همراه می باشد، کمتر از استقراض بهره گیری می کنند (پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی) (استیفن راس و دیگران،2002 ).
6- شرکت هایی که بخش اعظم دارایی های آنها را دارایی های ثابت مشهود (زمین، ساختمان،
ماشین آلات و موجودی کالا) تشکیل می دهد در مقایسه با شرکت هایی که اغلب دارایی های آنها را دارایی های نا مشهود (نیروی انسانی متخصص، دانش فنی انباشته و فعالیتهای پژوهش و توسعه) تشکیل می دهد، بیشتر به استقراض اتکا می کنند(راجان1و زینگالس2،1995).
 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7- شرکت های بزرگ به دلیل دسترسی نسبتاً آسان به بازارهای سرمایه یا منابع مختلف تامین مالی، برخورداری از تنوع محصول یا مصونیت بیشتر در قبال هزینه های بحران مالی، بیشتر به استقراض اتکا می کنند (تیتمن3 و وسلز4، 1988)
 

2-14  مرور مختصر مطالعات و تحقیقات
روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سود آور در فرایند رشد شرکت ها موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها در دنیای رقابتی امروز می شوند. مدیران شرکت ها کوشش می کنند روش هایی را بر گزینند که اثرات مثبتی را بر روی ارزش شرکت (بازده سهام، قیمت سهام) داشته باشد به علت اینکه سهامداران در پی این هستند، در قبال وجهی که پرداخت می کنند هم بتوانند وجه خود را باز پس گیرند و هم اینکه سودی بدست آورند.
محققین هم با در نظر داشتن اهمیت این موضوع مطالعه های فراوانی در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آنها بر روی بازده، قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شرکت ها انجام داده اند. با نگاهی اجمالی به مطالعه های صورت گرفته به این نکته پی می بریم که محققین به دو صورت کلی و جزئی در این مورد بحث و مطالعه داشته اند، یعنی یکسری از افراد بر روی روش های تامین مالی بطور کل و افراد دیگر بر روی تک تک روش های تامین مالی و اثرات آن بر روی شرکت، تحقیقاتی را انجام داده اند.
مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با موضوع از منابع مختلف نظیر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور و نیز سایتهای اینترنتی متصل به موسسات، دانشگاه‌ها و مراکز تهیه و تدارک‌کننده منابع علمی و پژوهشی، مؤید این نکته می باشد تحقیقی که بطور خاص بر روی روش های تامین مالی در نظر گرفته شده برای این پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته باشد پیدا نمود نمی گردد.
در واقع این پژوهش با مطالعات مشابه گذشته دارای دو وجه افتراق می باشد، اولاٌ اینکه در این پژوهش ما یکی از روش های تامین مالی داخلی(سودانباشته) را در برابر یک روش تامین مالی خارجی (استقراض) مورد مطالعه قرار می دهیم، ثانیاً اینکه این پژوهش در واقع یک مطالعه موردی می باشد (صنایع غذایی) که در مطالعات قبلی مورد توجه قرار نگرفته می باشد.
به همین دلیل ذیلاً تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی که بیشترین شباهت را با عنوان پژوهش داشته اند و بطور کل درمورد تامین مالی یا یکی از متغیرهای مورد بحث در این پژوهش مطالعه هایی انجام داده اند، بطور اختصار مورد تصریح قرار می گیرند:
 

2-14-1  مرور مختصر بر مطالعات داخلی
رحمانی، محمود (1374)، تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های بورس تهران با بهره گیری از رگرسیون و ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده می باشد که انتشار سهام موجب کاهش قیمت سهام می گردد و بدهی بدون ریسک قیمت سهام را کاهش نمی دهد.
اهداف پژوهش عبارتند از:
الف) طراحی ساختار مطلوب در مورد بهره گیری از وام یا انتشار سهام با در نظر داشتن وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران.
ب) تاثیر انتشار سهام و اخذ وام بر بازده و ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس.
نتایج بدست آمده از این پژوهش به توضیح زیر می باشد:
1- فرض صفر پژوهش بر اساس نتایج بدست آمده رد می گردد یعنی نحوه تامین مالی بر قیمت سهام تاثیر دارد.
2- در بازار بورس تهران در موقع افزایش سرمایه از طریق آورده های نقدی، قیمت بازار سهام به اندازه قیمت تئوری کاهش نمی یابد. لذا مدیریت با در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه سهام می تواند در مواقعی که قیمت سهام بالاست با انتشار سهام جدید، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را حداکثر نماید.
3- روش تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران بر روی درآمد هر سهم تاثیری نداشته می باشد. بدین معنی که شرکت هایی که از وام های بلند مدت بهره گیری نموده اند با در نظر داشتن پایین بودن نرخ بهره به گونه صحیحی از آن بهره گیری نکرده اند (رحمانی، 1374).

شمس عالم، حسام (1375)، حسابداری تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده می باشد. برای انجام پژوهش سه گروه اصلی شرکت ها که به ترتیب در دوره پژوهش یک ، دو و چهار بار افزایش سرمایه داده بودند و یک گروه کنترل که در دوره پژوهش افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند انتخاب شدند.  متناسب با جوامع آماری 6 فرضیه اخص پژوهش برای نتیجه‌گیری کلی در مورد فرضیه اهم یعنی تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام طراحی شدند.  در 3  فرضیه اول میانگین بازده سهام هر گروه از شرکت ها در دوره بعد از افزایش سرمایه با میانگین بازده سهام گروه کنترل سنجیده شده می باشد و در 3 فرضیه دوم به دنبال مطالعه تغییر بازده سهام هر گروه از جوامع آماری در دوره بعد از افزایش سرمایه نسبت به دوره قبل از افزایش سرمایه می‌باشیم. نتایج به دست آمده

1Rajan
2 Zingales
3 Titman
4 Wessels

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید