قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در این پژوهش، در فصل سوم با روشهای پژوهش به تفضیل آشنا شدیم در این قسمت اختصار ای از روشهایی که برای انجام این کار پژوهشی صورت گرفته می باشد به اختصار توضیح داده خواهد گردید.
بانک نمونه دارای جامعه آماری به میزان 33 مدیریت شعب می باشد که برای کاهش تورش و نتیحه نااُریب بودن در داده‌ها از فرمول کوکران در نمونه گیری بهره گیری گردید با در نظر داشتن نتیجه این فرمول در مجموع 31 مدیریت شعب بانک نمونه در سالهای 1391 – 1387 مورد آزمون قرار گرفت که در تجزیه و تحلیل داده‌ها به دلیل پرت بودن داده‌ی متغیر وابسته استان هرمزگان این داده از نمونه مورد مطالعه حذف گردید در نتیجه نمونه مورد مطالعه به 30 مدیریت شعب تنزل نمود برای گردآوری اطلاعات در زمینه پژوهش از طریق کتابخانه‌، پایگاه‌های الکترونیکی و مصاحبه حضوری با مدیران و کارشناسان بانک نمونه بهره گیری شده می باشد. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از نرم افزار گزارشگری مالی MBS که یکی از نرم افزارهای انحصاری این بانک می‌باشد و همچنین از صورتهای مالی مدیریت شعب این بانک بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن مطالعات گذشته و همچنین شاخص‌های مورد بهره گیری در بانک نمونه، نسبت‌هایی جهت اندازه‌گیری متغیرها تعیین گردید که متغیر وابسته در این پژوهش با بازده داراییها (ROA) اندازه‌گیری گردید و متغیرهای مستقلی به توضیح حجم سپرده، مدیریت تسهیلات، مدیریت نقدینگی، ریسک اعتباری، مدیریت هزینه و تعادل بین منابع و مصارف جهت آزمون تعیین گردید در این پژوهش آغاز پس از جمع‌آوری داده‌ها از نرم افزار MBS، داده‌ها در نرم افزار اکسل بر اساس سرفصل‌های مندرج در صورتهای مالی طبقه‌بندی گردید سپس داده‌ها با در نظر داشتن شاخص‌های اندازه گیری تعیین شده در نرم افزار اکسل محاسبه گردید و پس از تجریه و تحلیل اولیه در این نرم افزار آماده برای تحلیل‌های آماری گردید؛ سپس با بهره گیری از روشهای آماری: آزمون فرضیه‌ها، آزمون دوربین واتسون، آماره کولموگروف- اسمیرنف(K-S)، آزمون فیشر، همبستگی پیرسون، تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS 20 تجریه و تحلیل آماری انجام گردید.
در تجریه و تحلیل آماری آغاز با  مطالعه و تحلیل توصیفی میانگین 5 ساله از داده‌ها گرفته گردید که هریک از داده‌ها بعنوان یک متغیر تلقی گردید سپس برای تدوین مدل رگرسیونی، بایستی توزیع متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌نمود که در این پژوهش داده‌های متغیر وابسته نرمال نبود که مدیریت شعب هرمزگان از نمونه مورد مطالعه حذف گردید که با انجام این کار داده‌های پژوهش به نرمال نزدیک‌تر گردید؛ با در نظر داشتن نرمال شدن متغیر وابسته از رگرسیون خطی بهره گیری گردید که بر اساس جداول واکاوی واریانس و ضرایب رگرسیونی دو متغیر مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات در مدل رگرسیونی قرار گرفت که با بهره گیری از این دو متغیر (مدیریت هزینه و مدیریت تسهیلات) می‌توان تا میزان 4/84 درصد سودآوری را پیش بینی نمود. . در بخش رگرسیون هم‌خطی بودن داده‌ها از شاخص دوربین واتسون، تلورانس داده و باقیمانده مدل مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت جهت بدست آوردن روابط متغیرها از طریق ضریب همبستگی با آزمون پیرسون بهره گیری گردید و داده‌ها مورد مطالعه قرار گرفته گردید
 

5-4 اختصار یافته های پژوهش و توصیف آن

تجزیه و تحلیل‌های آماری با در نظر داشتن آزمون‌ها و مراحل مطرح شده در قسمت قبل صورت گرفت؛ که نتایج این آزمون‌ با در نظر داشتن فرضیه‌های پژوهش به توضیح زیر می باشد:

 • بین دو متغیر حجم سپرده و بازده دارایی‌ها ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس می باشد. به تعبیری می‌توان گفت با افزایش حجم سپرده ‌ها، سودآوری کاهش می یابد در نتیجه فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر مدیریت تسهیلات و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری وجود ندارد. از نتایج تحلیل همبستگی فرضیه دوم رد گردید.
 • بین دو متغیر مدیریت نقدینگی و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط مستقیم می باشد. به بیانی دیگر با افزایش متغیر مدیریت نقدینگی، سودآوری افزایش می‌یابد. در نتیجه فرضیه سوم مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر ریسک اعتباری و بازده دارایی‌ها ، ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس بوده به تعبیری با افزایش متغیر ریسک اعتباری، سودآوری کاهش می یابد این فرض مورد تایید قرار گرفت.
 • بین دو متغیر مدیریت هزینه ها و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط معکوس می باشد. پس می توان نتیجه گرفت با افزایش متغیر مدیریت هزینه ها، سودآوری کاهش می‌یابد یعنی فرضیه پنجم تایید گردید.
 • بین دو متغیر تعادل منابع و مصارف و بازده دارایی‌ها، ارتباط معناداری هست که این ارتباط مستقیم می باشد. که با افزایش متغیر تعادل منابع و مصارف، سودآوری افزایش می‌یابد در نتیجه فرضیه آخر مورد تایید واقع گردید.
 •  

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه