مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10 پیشینه پژوهش
2-10-1 پژوهش‌های خارجی
جنسن (1986) اظهار داشت که در شرکت هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می شوند که وجوه مذکور را در فعالیت هایی به کار گیرند که لزوما به حداکثرسازی ارزش سهامداران منتج نمی گردد.
جاگی و گول (2000) در پژوهش خود  ارتباط مستقیمی  را بین مدیریت سود و جریان های نقدی آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم  پیدا کردند. آنها عقیده دارند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت هایی، به جای این که مدیران جریان های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی  با ارزش فعلی خالص منفی  می کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می گردد. لذا مدیران چنین شرکت هایی کوشش می کنند وضعیت موجود را با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به بعضی منافع شخصی خود نایل شوند.
جونز و شارما (2001) ارتباط بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد را در کشور استرالیا و در شرکت های با رشد کم و زیاد مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که در شرکت های با رشد کم ارتباط معنادار مستقیمی بین اقلام تعهدی اختیاری و جریان های نقدی آزاد هست اما در شرکت های  با رشد  زیاد به چنین  ارتباط  معناداری دست پیدا نکردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چانگ وهمکاران(2005) با نظاره اطلاعات 22576 شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین    سال های 1984 تا 1996  ارتباط بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد را در شرکت های      با رشد کم مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های با جریان های نقدی آزاد  زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود بهره گیری می کنند تا سود های کم و زیان های حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
یودیانتی (2008) در تحقیقی با بهره گیری از 150 شرکت نمونه  به مطالعه تاثیر مدیریت سود بر ارتباط  جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج پژوهش نشان می دهد که  با 95 درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این پژوهش نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران ارتباط مستقیم معناداری هست اما بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن ارتباط معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف ارتباط جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می گردد.
رینا و دیگران (2009) در پژوهشی با عنوان “جریان های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” به این پرداختند که چه قدرجریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط می باشد. در این مطالعه فرض بر این می باشد که مدیران شرکت هایی که از جریان های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت اقدام خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت های  دارای جریان نقدی آزاد، کمک می کند تا بر رویه های مدیریت سود نظارت داشته باشد.
میشل و همکاران (1999) به مطالعه ارتباط بین تغییرات سود تقسیم شده و کیفیت سود پرداختند. بدین مقصود، آنها عکس العمل بازار نسبت به کیفیت اطلاعات چاپ گردیده گذشته را به وسیله مطالعه قیمت سهام و تجدید نظر پیش بینی تحلیل گران حول و حوش تغییرات سود تقسیم شده را مورد مطالعه و آزمون قرار دادند در نهایت، با آزمون تجربی، فرضیات پژوهش تأیید شدند یعنی بازار نسبت به اعلام تغییر در سود نقدی شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا کمتر عکس العمل نشان می‌دهد. همچنین حجم پیش بینی‌های تجدیدنظر شده تحلیل گران مالی برای شرکت‌های دارای کیفیت سود بالا بسیار ناچیز می‌باشد.
آلوک[1](2009) در تحقیقی به مطالعه کیفیت سود و ضریب پاسخ سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد، پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکتهای با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین شرکتهای با افزایش در آمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند.همچنین نتایج پژوهش نشان داد شرکتهایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب پاسخ سود بالاتری دارند.
بارت و دیگران(2001) از رگرسیون قیمت و بازده سهام بر سود، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن مربوط بودن و قابلیت اتکاء اطلاعات مربوط به سود به دست آوردند و به این نتیجه رسیدند که اطلاعات حسابداری هنگامی که برای سرمایه گذاران مربوط و قابل اتکاء باشد در قیمت‌ها منعکس می گردد.
[1] .Aloke


دیدگاهتان را بنویسید