تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3  مطالعه تطبیقی یافته های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن شواهد تجربی ارائه شده در این پژوهش ارتباط معکوس و معنی داری میان سودآوری و میزان افشای اختیاری هست بطوری که با افزایش سودآوری از میزان افشای اختیاری شرکت ها کاسته می گردد. با این تفاصیل میان میزان پراکندگی مالکیت و میزان افشای اختیاری شرکت ها ارتباط معنی داری قابل نظاره نمی باشد. همچنین با در نظر داشتن یافته های پژوهش اندازه شرکت ارتباط مستقیمی با میزان افشای اختیاری داشته و میزان افشای اختیار شرکت ها را بصورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد اما نسبت بدهی اثر با اهمیتی بر میزان افشای اختیاری شرکت ها ندارد.
در ارتباط با ارتباط میان تمرکز مالکیت و افشای اختیاری یافته های این پژوهش همسو با مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388) بوده و مغایر با نتایج تحقیقات جیانگ و همکارانش (2011) می باشد. نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388)  نشان می دهد ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد. جیانگ و همکارانش[1] (2011) نیز تأثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندی مورد مطالعه قرار دادند. یافته های پژوهش آن ها حاکی از این می باشد که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه ارتباط مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این ارتباط با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالکیت های موسسات مالی و مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. همچنین، زمانی که افشای اختیاری لحاظ می گردد، یافته ها بیانگر این می باشد که افشا بطور معنی داری ریسک عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تمرکز مالکیت را کاهش می دهد. شاید بتوان یکی از علت های عدم تطابق نتایج بازار سرمایه ایران با سایر بازار ها را مربوط به توجه مدیران و عدم توجه آن ها به ساختار مالکیت شرکت ها در تدوین سیاست های افشا دانست. در ارتباط با ارتباط سودآوری با میزان افشای اختیاری نتایج مطالعه حاضر با یافته های هولند (2005) مطابقت ندارد. بر اساس مطالعات هولند (2005) شرکت ها در جایگاه های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به جایگاه های بد ارائه می‏نمایند. در ارتباط با ارتباط اندازه شرکت با میزان افشای اختیاری نیز یافته های این مطالعه همسو با نتایج ارائه شده توسط سینگ وی و دسای (1971) و بروبرگ و همکارانش (2010) می باشد. در این ارتباط سینگ وی و دسای (1971) تحقیقی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکت ها در آمریکا انجام دادند. بر اساس نتایج ارائه شده توسط این دو محقق، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند. بروبرگ و همکارانش[2] (2010) نیز در پژوهشی به مطالعه تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت های بورسی استکهلم پرداختند. یافته ها حاکی از این می باشد که اندازه بصورت مستقیم با محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها همبستگی دارد.
5-4  پیشنهاد‌های پژوهش
در این مرحله با در نظر داشتن یافته‌های حاصل از پژوهش، پیشنهاداتی در سه بخش جداگانه به توضیح زیر ارائه می‏گردد:

5-4-1 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش

 • بر اساس نتایج بدست آمده پراکندگی مالکیت میزان افشای اختیاری شرکت های بورسی را تحت تأثیر خود قرار نمی دهد در این ارتباط به مدیران شرکت های بورسی پیشنهاد می گردد در تبیین سیاست های افشای خود موضوع ساختار مالکیت و ویژگی های آن (پراکندگی یا تمرکز مالکیت) را در کانون توجه خود قرار داده و این موضوع را نیز در تصمیم گیری های خود لحاظ نمایند. اهمیت این امر با در نظر داشتن افزایش اقبال عمومی به بورس و طریقه رو به رشد پراکندگی مالکیت در شرکت های بورسی دو چندان می باشد.
 • از آنجایی که سودآوری ارتباط معکوسی با میزان افشای اختیاری شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران داشته و با کاهش آن میزان افشای اختیاری شرکت ها افزایش می یابد، لذا به سهامداران و سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد در مواقعی که سود شرکت ها از یک طریقه کاهشی برخوردار می باشد توجه بیشتری نسبت به صحت و میزان اتکا پذیری افشای اختیاری شرکت ها داشته و محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها را با دقت نظر بیشتری مورد مطالعه قرار دهند.
 • با در نظر داشتن پراکندگی اندک و تمرکز نسبتاً بالای مالکیت در میان شرکت های بورسی، پیشنهاد می گردد سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای کاهش معضلات ناشی از این پدیده توجه بیشتری را نسبت به موضوع افشای اختیاری معطوف داشته و اقداماتی را در راستای افزایش اعتبار افشای اختیاری شرکت ها به اقدام آورد تا با اتکای بیشتر سرمایه‏گذاران به اطلاعات و گزارشگری‏های اختیاری شرکت‏ها موضوع عدم تقارن اطلاعاتی و عواقب ناشی از آن کاهش یابد.
 • [1] Jiang et al
  [2] Broberg et al

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

     اهداف پژوهش


  پاسخی بگذارید