تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11  چارچوب کلی پژوهش
در فصل اول، ضمن ارائه کلیاتی از پژوهش، مسئله پژوهش، اهمیت، اهداف، فرضیه ها و قلمرو آن مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این فصل به اظهار روش پژوهش و تعریف واژه های کلیدی پژوهش پرداخته گردید.
فصل های بعد نیز به این ترتیب خواهد بود که، فصل دوم مروری فشرده بر ادبیات پژوهش دارد. در این فصل ‌ضمن تصریح به مباحث تئوریک مطرح شده در ارتباط با افشا و ساختار مالکیت، تاریخچه مختصری از تحقیقات انجام شده که به نوعی با موضوع این مطالعه در ارتباط هستند، ارائه خواهد گردید. در فصل سوم توضیحات تفصیلی راجع به روش پژوهش، متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها و ‌مدل‌های مورد بهره گیری در آزمون فرضیه ها ارائه شده و ‌اهم روش‌های گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش و ‌تجزیه و ‌تحلیل و ‌محاسبات انجام شده مطرح خواهد گردید. در فصل چهارم نیز با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار خواهد گرفت و نهایتاً در فصل پنجم ضمن اظهار اختصار‌ای از فرآیند و روش پژوهش، ‌نتایج آزمون فرضیات تحلیل خواهد گردید. همچنین در این فصل کوشش می گردد با در نظر داشتن نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی که می‏تواند در تحقیقات آتی مورد بهره گیری قرار گیرد، ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید