قسمتی از متن پایان نامه :

4-3 تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با توجه اینکه در پژوهش حاضر اطلاعات مربوط به 205 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده می باشد و هدف پژوهش، مطالعه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می باشد، پس تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های پژوهش می باشد.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی هست. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود ارتباط هم‎خطی، از مفروضه‎های بهره گیری از تحلیل رگرسیون می­باشند.
در پژوهش حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای پژوهش نسبتی می باشد، ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی می باشد. برای مطالعه ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون بهره گیری شده می باشد. در نهایت برای مطالعه تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون بهره گیری شده می باشد.
4-4 مدل اول پژوهش
4-4-1 مطالعه خود همبستگی
به مقصود آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین – واتسون بهره گیری می گردد. این آماره که بر اساس یافته های جدول 4-4 عدد 1.693 می باشد. چنانچه این آماره ها در بازه 1.5 تا 2.5 قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می گردد و در غیر اینصورت H0 رد می گردد یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی هست. با در نظر داشتن آماره به دست آمده می توان اظهار نمود که در مدل اظهار شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید