تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

ارائه مجدد صورتهای مالی برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی می باشد. از دیدگاه سرمایه گذاران اخبار ارائه مجدد صورتهای مالی فقط بیانگر معضلات عملکرد دوره گذشته نیست، بلکه نوعی پیش بینی معضلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب میشود و موجب سلب اطمینان سرمایه گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می گردد. در حقیقت صورتهای مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علائمی پیرامون قابل اتکاء نبودن صورتهای مالی دوره های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می نماید. پس متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه گذاران در ارتباط با جریان های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می یابد.(ژیا ، 2006) پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت پرداخته می باشد. در فصل دوم این پژوهش به مطالعه مبانی نظری و ادبیات موضوع و موضوعات مرتبط در این حوزه پرداخته گردید. در فصل سوم جامعه آماری و همچنین متغیرهای مورد بهره گیری و نحوه محاسبه آن ها و روش های آماری بکارگرفته شده دراین پژوهش به تفضیل اظهار گردید. و فصل چهارم به نتیجه آزمون موجود در مسیر انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل آن ها اختصاص پیدا نمود. در این فصل نیز قصد داریم نتایج فرضیه ها و تحقیقات مشابه داخلی و خارجی با موضوع این پژوهش را که دارای نتایج موافق و مخالف با یافته های ما می باشد به صورت تطبیقی ارائه نماییم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 اهداف پژوهش
اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


دیدگاهتان را بنویسید