تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رشد شرکت

قسمتی از متن پایان نامه :

بحث و مطالعه تطبیقی یافته های پژوهش:
در این پژوهش به مطالعه تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته گردید و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در ارتباط با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها می باشد. با در نظر داشتن این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و به این شکل سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد.  همچنین نتایج پژوهش نشان داد شرکتهایی که ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی دارند نسبت به شرکتهای تجدید ارائه شده ی ناشی از سایر عوامل، با کاهش بیشتری در نرخ رشد تامین مالی خارجی خود مواجه هستند. این یافته ها بیانگر این موضوع هستند که شرکتهای دارای تخلفات مالی، بزرگترین اثر تنبیهی را بر روی نرخ رشد تامین مالی خارجی خود تجربه می کنند و به همین ترتیب شرکتهای تجدید ارائه شده بدلیل خطای حسابداری  نیز نسبت به شرکتهای فاقد تجدید ارائه، با کاهش بیشتر در نرخ رشد تامین مالی خارجی خود تنبیه میشوند.
نتایج پژوهش حاضر با یافته های پژوهش آلبرینگ و همکارانش (2013) کاملا منطبق می باشد. افراد دیگری نیز در سراسر دنیا به مطالعه و پژوهش در زمینه ارائه مجدد حسابداری و تاثیر آن بر عوامل گوناگون پرداخته اند که با در نظر داشتن ادبیات پژوهش، نتایج حاصل از پژوهش بعضی از آنها بدین توضیح می باشد:
نتایج پژوهش ویدمن و هندریکسن(2010) در ارتباط با تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت اقلام تعهدی مبین بهبود کیفیت اقلام تعهدی طی دوره های پس از تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. بابر و همکارانش (2008) به مطالعه ارتباط بین ارائه مجدد حسابداری و ویژگی های حاکمیت شرکتی پرداختند و دریافتند که به احتمال زیاد اشتباهات صورتهای مالی برای شرکتهایی که حاکمیت خارجی در آنها ضعیف می باشد نسبت به شرکتهایی که حاکمیت خارجی درآنها قوی می باشد، بیشتر می باشد. کراوت و شولین (2009) ارتباط ی بین تجدید ارائه صورتهای مالی و ریسک اطلاعاتی را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که میزان افزایش ریسک اطلاعاتی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی بارها و بارها، علت و منشا تجدید ارائه کننده (شرکت، بورس، حسابرس) بستگی دارد. نیکبخت و رفیعی (1391) در طی پژوهش خود جهت یافتن الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، با 50 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه نموده و در نهایت اظهار داشتند که سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی موثر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش
اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید