مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1 مقدمه
تحلیلگران و سرمایه گذاران با در نظر داشتن تئوری نمایندگی در پی بهره گیری از روش های جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشند. در گذشته بیشتر تحقیقات با بهره گیری از اطلاعات تاریخی موجود در ترازنامه و روش های سنتی انجام می پذیرفت، اما با پیچیده شدن فعالیت های اقتصادی، تنوع تصمیم ها و امکان دستکاری اقلام ترازنامه توسط مدیران جهت نشان دادن عملکرد بهتر از خود و دریافت پاداش اکنون بیشتر از روش های جدید که تا حد امکان دستکاری داده ها وجود نداشته باشد، بهره گیری می گردد. مانند معیارهایی که در تحقیقات داخلی کشورمان کمتر بهره گیری شده می باشد جریان وجوه نقد آزادشرکت[1](FCFF) می باشد. جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری ارزش و عملکرد شرکت ها می باشد و نشان دهنده وجوه نقدی می باشد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارد و قابل توزیع بین سرمایه گذاران می باشد. مقصود از آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً باقیمانده وجه نقد را بین سرمایه گذاران توزیع خواهد نمود ، بلکه نحوه بهره گیری از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست های شرکت بستگی دارد. در بهره گیری از این معیار بایستی به این نکته توجه داشت که در پاره ای از موارد به ویژه در شرکت های جدیدالتأسیس ممکن می باشد جریان نقد آزاد منفی باشد که می تواند نشانه سرمایه گذاری زیاد شرکت در دارایی های آن طی سال های اولیه باشد. جنسن نخستین شخصی بود که با در نظر داشتن تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را مورد مطالعه قرار داد و اظهار نمود که مدیران امکان دارد برای حفظ قدرت کنترل ، حفظ منابع تحت کنترل و حفظ منافع خود (پاداش) وجوه نقد مازاد را به صورت سود به سرمایه گذاران پ رداخت نکنند و این وجوه را در پروژه هایی حتی با NPV [2]منفی سرمایه گذاری نمایند.
جریان نقد آزاد هر سهم معیاری می باشد که سودآوری مالی شرکت مورد رسیدگی را از طریق تقسیم جریان نقد آزاد بر تعداد سهام منتشرشده نشان می دهد. معیار مزبور شاخصی برای اندازه گیری تغییر در سود هر سهم می باشد و یک پیش بینی اولیه در ارتباط با قیمت آتی سهام را ارائه می نماید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت سهام پایین و جریان نقد آزاد در حال افزایش می باشد این احتمال مناسب می باشد که سود خالص و ارزش سهام به زودی افزایش خواهد پیدا نمود، زیرا مقدار بالای جریان نقد آز اد هر سهم به این معناست که احتمالاً سود هر سهم نیز بایستی افزایش یابد. جریان نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(CFO)[3] نیز نشانه وجه نقدی می باشد که از فعالیت های مستمر شرکت حاصل شده و این وجوه در موارد گوناگونی طبق نظر هیأت مدیره مورد مصرف قرار می گیرد.  با تقسیم این معیار به تعداد سهام جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی برای هر سهم مشخص می گردد.
[1] Free Cash Flow to the Firm
[2] Net Present Value
[3] Cash Flow Operating


دیدگاهتان را بنویسید