شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

در این پژوهش، به مطالعه مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 98 شرکت در طی دورۀ زمانی 1387 تا پایان 1392 می باشد. در این پژوهش، برای مطالعه ی اثر هریک از عوامل یاد شده فوق از روش های داده های تلفیقی ایستا و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک (تکنیک غربالگری) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (GLS) Generalized Least Squares بهره گیری شده می باشد.
یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط ی معکوس و معنادار بین جریان نقدی عملیاتی و بازده غیرعادی سهام می باشد. ارتباط منفی بیانگر این می باشد که هرچه سود به موقع تر باشد بازده غیرعادی عرضه عمومی سهام کمتر می گردد، به اظهار دیگر هرچه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی نیز کمتر می گردد. گزارشگری مالی از طریق افشای شفاف اطلاعات مالی شرکت ها می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده، تخصیص بهینه منابع (انتخاب درست به جای گزینش نادرست)، و کارایی عملکرد شرکت را در پی داشته باشد. ایفای این تأثیر حسابداری به توسعه اقتصادی نیز کمک می کند. یکی از عناصرکلیدی گزارش های مالی، سود خالص می باشد . سود خالص گزارش شده در صورت های مالی، یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد واحد تجاری تلقی می گردد که همواره مورد بهره گیری طیف وسیعی از بهره گیری کنندگان مانند سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران مالی، تحلیلگران بازار سهام و میزان مالیاتی قرار می گیرد . اختیار اقدام مدیران در بهره گیری از اصل های تحقق، تطابق و برآورد و دستکاری های صورت گرفته توسط آنها مانند عواملی می باشد که شفافیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد . بسیاری از مدیران ممکن می باشد بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت و دریافت پاداش خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. از این رو، اطلاعات مالی چاپ گردیده در صورت های مالی، به ویژه سود حسابداری که مبنای بسیاری از تصمیم گیر ی هاست غیر شفاف و توام با ابهام می باشد . فقدان شفافیت و کیفیت نامناسب سود حسابداری افشا شده به شرایطی منجر می گردد که می توان بازدهی بیش از بازده عادی شرکت به دست آورد. به بیانی دیگر، غیر شفاف و مبهم بودن سود حسابداری به بازده غیرعادی سهام منجر خواهد گردید. این نتیجه می تواند توسط بهره گیری کنندگان صورت های مالی، تحلیلگران بازار سرمایه و تدوین کنندگان قوانین بهره گیری گردد.

واژه های کلیدی: جریان نقد عملیاتی، بازده غیرعادی، داده های تلفیقی.


دیدگاهتان را بنویسید