مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت های مالی می باشد که بهره گیری کنندگان از صورتهای مالی آن را به عنوان مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی به کار می برند. پیش بینی سود به وسیله مدیریت، از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر اشخاص به شمار می رود، زیرا در بازارهای سرمایه، یکی از عمده ترین راه های دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات شرکت ها، اعلامیه ها و اطلاعیه هایی می باشد که از جانب شرکتها در ارتباط با اعلام سود پیش بینی شده هر سهم منتشر می گردد. اگر پیش بینی های سود به وسیله مدیریت از دقت لازم برخوردار باشد می تواند به بهبود فرآیند تصمیمگیری بهره گیری کنندگان از گزارش های حسابداری منجر گردد.

سازوکارهای حاکمیت شرکتی برکیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، مانند اطلاعات مربوط به پیش بینی های سود اثر می گذارند. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران به حداقل می رساند. پیش روی، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیرات نامطلوبی بر ثروت آنان میگردد. پس، می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی می باشد که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت گردد. دقت پیش بینی های سود توسط مدیریت در شکل گیری اعتماد سرمایه گذاران به افشا پیش بینی سود یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم.
تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، کوشش می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند.
موضوع پژوهش حاضر «مطالعه تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده می باشد. قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1385 تا 1390 را دربرمی گیرد. هدف پژوهش مطالعه تأثیر و ارتباط ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود می باشد. پژوهش شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به مطالعه ارتباط بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده می باشد. با در نظر داشتن اینکه پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی می باشد. متغیر مدیریت سود با بهره گیری از مدل جونز،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد بهره گیری شده می باشد. لازم به توضیح می باشد که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز بهره گیری شده می باشد. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید