تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-24-  انواع سپرده ها براساس ماهیت حقوقی آنها :
براساس ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها می توانند تحت عنوان سپرده های قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به قبول سپرده ها ، مبادرت کنند . عناوین مذکور ناشی از ماهیت حقوقی ارتباط فی مابین بانک و سپرده گذار می باشد . در این راستا سپرده ها به 2 دسته اصلی تقسیم می شوند.
2-24-1 – سپرده های قرض الحسنه:
شامل حساب جاری و انواع پس انداز قرض الحسنه که از نظر حقوقی ، عنصر اصلی ارتباط فی مابین بانک و سپرده گذار در آنها را « قرض » یا « دین » تشکیل می دهد که هر دو یک مطلب را اظهار می کنند . با این توضیح که « دین » جنبه منفی تعهد ، قائم به مدیون یا متهد می باشد و قرض جنبه مثبت تعهد و قائم به دائن می باشد .
به بیانی دیگر در این مورد ارتباط بین « مقترض » (قرض گیرنده) همان ارتباط دائن و مدیون می باشد و دین به هر صورت بر ذمه مقترض قرار دارد . از این رو در سپرده های قرض الحسنه ، سپرده گذاران تأثیر قرض دهنده یا دائن و بانک تأثیر قرض گیرنده یا مدیون را عهده دار هستند و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها مکلف به استرداد عندالمطالبه این سپرده ها هستند . همچنین این سپرده جزئی از منابع بانک به شمار می رود و بابت آنها سودی به سپرده گذار پرداخت نمی گردد .
ماده 16 فصل آئین نامه عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره 88620 هیت وزیران مقرر می دارد که جهت تحقق اهداف در بند 2 و 19 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص ، بانکها موظفند در موارد ذیل به پرداخت وام قرض الحسنه مبادرت ورزند. (آیین نامه بانکداری بدون ربا،ص23) .
الف ) تأمین وسایل و ابزار کاری برای اشخاص فاقد امکانات

ب ) کمک به افزایش تولید علی الخصوص تولیدات کشاورزی – دامی – صنعتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ج ) رفع احتیاجات ضروری اشخاص ( ازدواج ، تحصیل ، بیماری ، مسکن و … )
2-24-2 – سپرده های مدت دار:
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که ارتباط بین بانک و  سپرده گذار در آنها را ارتباط بین «وکیل» و «موکل» تشکیل می دهد به سپرده هایی اطلاق می شوند که از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای مدت معین یا نا معین در اختیار بانک ها گذاشته می گردد تا بانک به وکالت از سپرده گذاران این وجوه را براساس سیاست های پول و بانکی از طریق مشارکت مدنی ، مضار به جعاله ، فروش اقساطی و … مورد بهره گیری قرار داده و منافع حاصل از عملیات مذکور را براساس قرارداد منعقد بین سپرده گذاران و بانک تقسیم کند .
به موجب ماده 18 آئین نامه اجرایی فصل قانون عملیات بانکی بدون ربا ، بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا به هزینه خود بیمه می کنند (همان ماخذ ص 90) .
2-24-3- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به سپرده هایی گفته می گردد که برای حداقل 3 ماه نزد بانک سپرده می گردد . براساس قرارداد منعقد با سپرده گذار منبع آن قابلیت کاهش یا افزایش را دارد . البته با در نظر داشتن بخش نامه داخل بانکها اخیراً سود سپرده گذاری کوتاه مدت روز شمار بوده و در هر روز به حداقل موجودی آن روز سود تعلق می گیرد ضریب سه ماهه در مراحل اولیه حذف گردیده می باشد (روانبند، فریبا،1385ص109).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید