قسمتی از متن پایان نامه :

2-7- اصول حسابداری در گمرک و مفهوم بودجه       
حسابداری و بودجه لازم و ملزوم و در حقیقت مکمل یکدیگرند و در ارتباط با موسسات دولتی و گمرک این همبستگی و پیوستگی همیشگی، آنچنان می باشد که بایستی گفت بودجه و حسابداری شرط لازم و کافی برای اداره امور و اعمال مدیریت صحیح می باشد که در این ارتباط بودجه شرط لازم و حسابداری شرط کافی محسوب می­گردد.( بهرامی، 1389، 17)
الف)تعریف بودجه:
در قانون محاسبات عمو می مصوبه 1349 بودجه به این شکل تعریف شده می باشد.
بودجه کل کشوربرنامه مالی دولت می باشد که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین و اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدف های دولت می­گردد بوده از سه قسمت تشکیل می­گردد :
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر می باشد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف- بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ب- بودجه عمرانی، برای اجرای برنامه های عمرانی
2– بودجه شرکت های دولتی

3- بودجه موسساتی که تحت عنوان غیرازعناوین بالا در بودجه کل کشورمنظور می گردد.
(عربی فرید،1388 ، 31 )
ب) اصل سالانه بودجه در گمرک
دوره مالی بودجه کاملا اختیاری و در شرایط خاص تغییرپذیر می باشد . پس بودجه ممکن می باشد برای مدت یک روز، یک هفته،یک ماه ویکسال‌وحتی‌بیشتراز یکسال تهیه و تنظیم گردد، اما دوره دوازده ماهه که همواره منطبق با سال مالی می باشد بدون تعارض و بطور متعارف‌بعنوان یک اصل مورد قبول قرار گرفته و آنرا “اصل سالانه بودجه” خوانده اند.
اصل انعطاف پذیری: برطبق این اصل درآمدها و هزینه های برآورد شده در بودجه بر اساس معیارهای فنی و علمی و بر طبق اطلاعات دقیق آماری وبوسیله کارشناسان باتجربه و مطالعه تهیه و تنظیم می گردد.
ج) مراحل بودجه: بودجه از زمان شروع تا خاتمه دارای چهار مرحله به توضیح ذیل می باشد :
مرحله تهیه و تنظیم بودجه
مرحله تصویب بودجه
مرحله اجرای بودجه
مرحله تفریغ بودجه
اجرای بودجه از لحاظ انجام هزینه خود به دو مرحله تقسیم می گردد:
الف- مرحله اداری و حقوقی شامل : تشخیص- تامین اعتبار- تعهد– تسجیل- حواله درخواست وجه- پرداخت که بموجب قانون لازم الاجرا می باشد.
ب- مرحله مالی و حسابداری شامل: ثبت عملیات و فعالیتهای مالی گمرک در دفتر روزنامه و نقل آن به دفاتر کل و معین، تهیه تراز عملیات ماهیانه( تراز آزمایشی) انجام اصلاحات درپایان دوره و بازتاب آنان درسرفصل های مربوطه در دفتر کل ازطریق دفتر روزنامه، بستن حسابهای همیشگی و موقت در پایان دوره مالی و نقل حسابهای همیشگی از طریق تراز اختتامیه و تراز اختتامیه به سال مالی بعد و بالاخره تهیه و تنظیم گزارش­های مالی و صورت حسابهای نهایی درپایان سال مالی همراه باضمائم مربوط به آن،اجرای این مرحله با برقراری یک سامانه صحیح حسابداری که در فاصله زمانی مناسب نظارت مستمر برامور مالی را ایجاد نماید امکان پذیر می باشد.( بهرامی، 1389، 21)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
هدف های کلی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • ارزیابی دقیق گزارشگری مالی موجود در گمرک شیرازو مقایسه آن با نحوه گزارشگری مالی مطلوب با در نظر داشتن عوامل تعیین شده.

  • پاسخی بگذارید