قسمتی از متن پایان نامه :

داده ها و اطلاعات جمع آوری شده، منابعی خام هستند که بایستی با وسایل مناسب تجزیه و تحلیل و تشریح شده تا بتوانند بار کاربردی اطلاعاتی خود را منتقل نمایند. در تحقیقاتی همانند این، مناسب ترین وسیله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده، آزمون های آماری هستند. با آزمون های آماری ما رابطۀ بین متغیرهای مختلف را پیدا کرده و در نهایت به پاسخ سئوال های مورد نظر خود خواهیم رسید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات بخش پایانی و اساسی هر پژوهش علمی می باشد که برآیند پژوهش را نشان می دهد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری از آمارهای توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد. وظیفه آمار توصیفی طبقه بندی و مطالعه شاخص های آماری اطلاعات گردآوری شده می باشد.
از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات بهره گیری می گردد. آمار استنباطی با بهره گیری از اصول وقوانینی که پایه های آنها بر تئوری احتمالات نهاده شده می باشد در مورد اعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن هر یک از مقادیر و نتایج آن قضاوت می کند که تعبیر و تفسیر نتایج عینی و تعیین احتمال درست بودن آن از ضروریات پژوهش علیم می باشد و با این تفسیر احتمالی نتیجه یک پزوهش مشخص می گردد.

 

4-2  آزمون فرضیه اول
برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی و روش تفاضل میانگین ها بهره گیری شده می باشد، به این شکل که:
H0 = تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام تاثیر دارد.
H1 = تامین مالی از طریق سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام تاثیر ندارد.
 

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل فرضیه اول
Model fitting results for: SINA10.x4
——————————————————————————–

Independent variable             coefficient  std. error     t-value   sig.level
——————————————————————————–

CONSTANT                         5154.651639   1044.0176      4.9373      0.0002
SINA10.x1                       -6.811192E-9 3.918004E-8     -0.1738      0.8645
SINA10.x3                       -4.142311E-9  1.18766E-8     -0.3488      0.7324
——————————————————————————–

R-SQ. (ADJ.) = 0.0000  SE=    2790.534934  MAE=    1860.955684  DurbWat=  2.566
Previously:    0.0000            0.000000             0.000000            0.000
observations fitted, forecast(s) computed for 0 missing val. of dep. Var 17
 

 

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه اول:
باتوجه به محاسبات انجام شده توسط نرم افزار STATGRAF  و تعیین رگرسیون چندگانه مشخص گردیده که تاثیر سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.یعنی H0 پذیرفته می گردد.
در ضمن محاسبات بالا که ضریب همبستگی بین سود انباشته و استقراض و میانگین قیمت سالانه را نشان می دهد فقط شدت همبستگی را مشخص می کند و برای تفسیر معنا داری از ضریب تعیین R2 بایستی بهره گیری گردد که ضریب تعیین سود انباشته برابر 2(4/6-)= 96/40 و ضریب تعیین استقراض برابر2( 1/4 – )= 81/16 می باشد که نشان می دهد از اثرات سود انباشته بیشتر از استقراض در قیمت سهام تاثیر دارد.
 

4-4 آزمون فرضیه دوم
H0 = تأمین مالی از طریق سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر دارد.
H1 = تأمین مالی از طریق سود انباشته(اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام تأثیر ندارد.
 

جدول مربوط به تجزیه و تحلیل
 

جدول (4-2) : تجزیه و تحلیل فرضیه دوم
Model fitting results for: SINA10.x5
——————————————————————————–

Independent variable             coefficient  std. error     t-value   sig.level
——————————————————————————–

CONSTANT                          160.913555   46.720256      3.4442      0.0039
SINA10.x1                       1.559243E-10 1.753324E-9      0.0889      0.9304
SINA10.x3                       -2.93073E-10 5.31483E-10     -0.5514      0.5900
——————————————————————————–

R-SQ. (ADJ.) = 0.0000  SE=     124.877690  MAE=      89.599231  DurbWat=  2.194
Previously:    0.0000         2790.534934          1860.955684            2.566
observations fitted, forecast(s) computed for 0 missing val. of dep. var 17
 

4-5  تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

باتوجه به محاسبات انجام شده توسط نرم افزار STATGRAF  و تعیین رگرسیون چندگانه مشخص گردیده که تاثیر سود انباشته (اندوخته) بیشتر از استقراض بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس (صنایع غذایی) تاثیر دارد.یعنی H0 مورد قبول واقع گردید. یعنی ارتباط بین تامین مالی از طریق سود انباشته بر بازده سهام بیشتر از استقراض می باشد.
در محاسبات بالا که ضریب همبستگی بین سود انباشته و استقراض با میانگین بازده سالانه را نشان می دهد فقط شدت همبستگی را مشخص می کند و برای تفسیر معنا داری از ضریب تعیین R2 بایستی بهره گیری گردد که ضریب تعیین سود انباشته برابر 2(93/2-)= 58/8 و ضریب تعیین استقراض برابر2( 55/1 )=4/2  می باشد پس اثرات سود انباشته بیشتر از استقراض بر بازده سهام تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید