قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- انواع متغیرها
1-8-1 متغیر وابسته[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

راهبرد معکوس
یکی از راهبرد­های سرمایه گذاری می­باشد که همگام و هم­جهت با نوسانات بازار نمی­باشد و بر این اصل استوار می­باشد که طریقه نوسانات اخیر ادامه نخواهد پیدا نمود. در راهبرد معکوس توصیه می­گردد، سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته، به فروش رسد و سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته، خریداری شوند. به بیانی دیگر توصیه می­گردد سهامی خریداری گردد که در حال حاضر، بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین می باشد و سهامی فروخته گردد که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین می باشد (اسماعیل 2012، 29).
1-8-2 متغیرهای مستقل[2]
عامل بازار
همان عامل بتا (β) می­باشد، عامل بازار حاصل تفاوت میانگین بازدهی بازار و نرخ بازده بدون ریسک می باشد.
عامل اندازه شرکت[3]
حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه کوچک و بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه­ی بزرگ، می باشد  (اسماعیل 2012، 29).
عامل ارزش دفتری به بازار[4] 
حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارز­ش بازار بالا و بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می‌باشد (اسماعیل 2012، 30).
1-9- ساختار پژوهش
در فصل اول پژوهش، کلیات پژوهش مد نظر قرار می گیرد.
در فصل دوم، آغاز ادبیات موضوع مطالعه می گردد. سپس تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع ارایه می گردد.
در فصل سوم، روش اجرای پژوهش تشریح می گردد. متغیرهای وابسته، مستقل و نحوه اندازه گیری آن ها به تفضیل اظهار می گردد. قلمرو پژوهش، جامعه آماری و نحوه اندازه گیری نیز در این فصل اظهار
می گردد. نحوه جمع آوری داده ها، تعریف مفاهیم، روش شناسی پژوهش، روش های آماری و آزمون فرضیه ها دراین فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم، یافته های پژوهش ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در آغاز ذکر گردیده می باشد. سپس فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه ارائه شده اند.
در فصل پنجم، در آغاز اختصار ای از پژوهش اظهار شده و یافته های پژوهش یاد شده اند و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده می باشد. و نتایج دیدگاه محقق اظهار گردیده می باشد. سپس نتیجه گیری پژوهش ارائه شده و در پایان  پیشنهادات محقق برای بهره گیری کنندگان و پژوهش های آینده در این زمینه ذکر گردیده می باشد.
[1] Dependent variable
[2] Independent variable

[3]  Small Minus Big
[4]  High Minus Big

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:
با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:
سوال اصلی:
آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟
سوالات فرعی:

  • آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید