قسمتی از متن پایان نامه :

هدف این مقاله، مطالعه ارتباط حساسیت سرمایه­گذاری –جریان­هایِنقدیِ باسطح مخارج سرمایه­ای می­باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1391 مطالعه شده می باشد (730 سال- شرکت). برای تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار 18SPSS بهره گیری گردید. همچنین برای محاسبات داده های مورد نیاز از نرم افزار EXCEL بهره گیری گردید. شرکت­های بیش سرمایه­گذار و کم سرمایه­گذار با بهره گیری از معیار میانگین سرمایه­گذاری در هر سال از هم جدا شده و نشان داده گردید که حساسیت سرمایه­گذاری- جریانات نقدی با میزان مخارج سرمایه­ای دارای ارتباط مستقیم می­باشد. همچین ارتباط مستقیم بین ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام با مخارج سرمایه­گذاری بلند مدت دیده گردید. با بهره گیری از معیار متعدد ( نسبت سود تقسیمی، اندازه شرکت و شاخص KZ  ) بعنوان نماینده وجود محدودیت­های مالی، نشان داده گردید که حساسیت سرمایه­گذاری –جریان نقدی باشاخص­های اندازه شرکت ونسبت سودتقسیمی دارای ارتباط مستقیم وباشاخصKZ دارای ارتباط معکوس می­باشد.
واژگان کلیدی: حساسیت سرمایه­گذاری- جریان­های نقدی، شاخص KZ، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، محدودیت­های مالی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش


دیدگاهتان را بنویسید