مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر

قسمتی از متن پایان نامه :

در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 140 شرکت طی دوره زمانی1381 لغایت1390 بوده می باشد. در این پژوهش ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری  مالی متهورانه مطالعه می کند. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش  پژوهش تر کیبی بهره گیری شده می باشد برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری می گردد، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف همیشگی  با گزارشگری مالی متهورانه می باشد. یعنی به این نتیجه می رسیم که  شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید