قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری می باشد .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر می باشد.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع می باشد. این پژوهش به مقصود اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده می باشد.به این مقصود شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده می باشد و با بهره گیری از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روشهای تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده می باشد.
در این پژوهش برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه بهره گیری شده می باشد .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی می باشد که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با در نظر داشتن آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.
 

کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس
 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید