مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1 اظهار مساله پژوهش. 6
4-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6
5-1 اهداف پژوهش. 7
6-1 فرضیات پژوهش. 8
7-1 قلمرو پژوهش. 8
8-1 تعریف واژه های تخصصی پژوهش. 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
1-2 مقدمه 11
2-2 بازار بورس.. 12
3-2 علت های عمده تامین مالی شرکت ها 12
4-2 روش های تامین مالی. 13
1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت.. 13
2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13
5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14
1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی. 15
1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15
1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15
2-1-1-5-2 هزینه عدم بهره گیری از تخفیف.. 16
3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16
4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16
2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17
3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17
4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18
1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19
2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19
3-2-5-2 ذخیره  مزایای پایان خدمت کارکنان. 19
6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20
1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت.. 20
1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21
1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21
2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22
3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22
4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23
2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23
1-2-6-2  وام های بانکی بلندمدت.. 24
2-2-6-2  وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24
3-2-6-2  تامین مالی تجهیزات.. 24
4-2-6-2  بدهیهای رهنی. 24
5-2-6-2 اوراق قرضه 25
1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25
6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26
7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28
1-7-2 بازده سهام 28
2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30
3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30
4-7-2 بازده دارایی. 31
5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31
8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32
1-8-2 نظریه سنتی. 32
2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33
3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34
5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34
6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35
7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36
8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37
9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39
1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40
2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42
فصل سوم: روش‌ اجرای پژوهش
1-3 مقدمه 47
2-3 روش پژوهش. 47
3-3 متغیر های پژوهش. 48
1-3-3 متغیر مستقل. 48
2-3-3 متغیر وابسته 48
3-3-3 متغیر کنترل. 49
4-3 مدل مفهومی پژوهش. 50
5-3 اهداف پژوهش. 50
6-3 فرضیات پژوهش. 51
7-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش. 52
8-3  روش گردآوری اطلاعات.. 52
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53
10-3 آمار توصیفی. 53
11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده می باشد: 53
12-3 رگرسیون فرضیات پژوهش بصورت زیر می باشد: 56
13-3  معرفی نرم افزار Eviews. 57
14-3 انواع داده‌ها 57
15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58
16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58
17-3 تحلیل رگرسیون. 59
18-3 فروض کلاسیک… 60
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64
2-4 آمار توصیفی. 64
3-4 آزمون فرضیه های پژوهش. 66
1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66
2-3-4 مطالعه ناهمسانی واریانس.. 67
3-3-4 مطالعه خود همبستگی. 68
4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68
5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69
1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71
2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72
1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72
2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72
3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73
4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73
4-4معادله خروجی مدل پژوهش. 74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 76
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76
1-2-5 فرضیه اصلی. 76
2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77
3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77
4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78
5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78
3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش. 78
4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های پژوهش. 80
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80
6-5 محدودیت های پژوهش. 80
پیوست ها
خروجی نرم افزار. 83
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 88
منابع لاتین: 91
چکیده لاتین. 93
 

 

جدول 1-1 اختصار تحقیقات انجام شده 5
جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65
جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها 66
جدول 3-4  نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68
جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69
جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69
جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 70
 

 

نمودار 1-3 مدل مفهومی پژوهش. 50

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:
“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به توضیح زیر می باشند:
– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  • Contractual Liabilities

  • دیدگاهتان را بنویسید