قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-11- واژگان کلیدی
حسابداری منابع انسانی، نسبتهای حسابداری منابع انسانی،ارزش بازار شرکت
حسابداری منابع انسانی: انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA, 1983) حسابداری منابع انسانی را بدین‌گونه تعریف کرده می باشد: “حسابداری منابع انسانی فرایند شناسایی و اندازه‌گیری داده‌های مربوط به نیروی انسانی شرکتها و تبادل این اطلاعات با بخشهای ذینفع به‌مقصود کمک به تصمیمهای بهره گیری‌کنندگان داخلی و خارجی سازمان می باشد.” سرمایه انسانی را می‌توان دانش اکتسابی اشخاص تعریف نمود که در طول حیات خویش به‌دست می‌آورند و از آن در تولید و ارائه کالا و خدمات بهتر، بهره گیری می‌کنند (Afiouni, 2007).
نسبتهای حسابداری منابع انسانی:در این پژوهش مقصود از نسبت های حسابداری منابع انسانی ، نسبت هزینه منابع انسانی به هزینه حقوق دستمزد ، سود خالص عملیاتی ، سود ویژه و دارایی می باشد
ارزش بازار شرکت : ارزش بازاری هر شرکت بر اساس میزان سهام آن شرکت در بازار سهام ضرب در ارزش سهام آن محاسبه می گردد.
1-12- ساختار پژوهش

این پژوهش در پنج فصل ارائه شده می باشد.در فصل اول این پژوهش به کلیات پژوهش تصریح شده که شامل مقدمه ،اظهار مسئله ،اهمیت پژوهش،اهمیت موضوع،فرضیات پژوهش، هدف از انجام پژوهش،روش پژوهش،متغیر های پژوهش و تعاریف عملیاتی تصریح شده می باشد .
فصل دوم پژوهش که شامل ادبیات پژوهش می گردد شامل مقدمه ،تاریخچه ای از تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اظهار شده و سپس تاریخچه ای در مورد پژوهش های صورت گرفته در گذشته ارائه می گردد. در این فصل اطلاعات کاملی از تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران از مقالات لاتین و مقالات معتبر داخلی،کتب معتبر و سایت های معتبر داخلی و خارجی جمع آوری ،سپس با در نظر داشتن اهمیت اطلاعات و ضروری بودن آنها ارائه شده می باشد.
فصل سوم این پژوهش روش پژوهش را اظهار می کند وهمچنین ابزار های مورد بهره گیری و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات را توضیح می دهد.
در فصل چهارم پژوهش، اطلاعات گردآوری شده در مورد عوامل موثر تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس گرفته شده،تجزیه و تحلیل  شده و فرضیات مورد آزمون قرار گرفته می باشد.
در فصل پنجم این پژوهش اختصار ای از پژوهش و همچنین نتیجه آزمون فرضیات ارائه گردیده می باشد در این فصل پیشنهادات کاربردی و پژوهش برای آینده نیز اظهار شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش

  • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
  • سوالات فرعی پژوهش
    2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
    4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟