مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-7 فرضیه هفتم
کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد.
فرضیات صفر و یک مناسب برای آزمون فرضیه بالا به شکل زیر هستند.
H.: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی ندارد.
H1: کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد.
با در نظر داشتن جدول بالا و سطح معنی داری که مقدار آن صفر و کمتر از خطای نوع اول 0.05 می باشد از طرفی |T| > نتیجه می گیریم که فرض صفر رد می گردد و فرض دوم یعنی تفاوت میانگین جامعه و نمونه پذیرفته می گردد. و از آنجا که میانگین نمونه 4.32 و میانگین جامعه 3 می باشد نتیجه می گیریم که میانگین نمونه بیشتر از میانگین جامعه می باشد و زیرا این تفاوت معنی‌دار می باشد می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه پاسخ دهندگان کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی اثر معنی داری بر کارایی حسابرسی دارد و موجب افزایش کارایی حسابرسی می گردد.
با در نظر داشتن هفت آزمون بالا ملاحظه کردید که هفت عامل بر کارایی حسابرسی تاثیر معنی داری دارند و این اثر، اثر افزایشی می باشد یعنی این عوامل باعث افزایش کارایی حسابرسی        می شوند.
حال در آزمون زیر می آزماییم که آیا بین دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و حسابرسان مستقل در هر هفت عامل برای میزان اثرشان بر کارایی حسابرسی تفاوتی هست یا اینکه یک دیدگاه را برای اثرگذاری دارند.
4-4-8 فرضیه هشتم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد هر یک از هفت متغیر تفاوت معنی داری هست.

فرضیات صفر و یک مناسب برای آزمون فرضیه برای متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار به صورت زیر هستند. فرضیات شش متغییر دیگر به همین شکل هستند که برای اختصار از اظهار آن ها خودداری می کنیم.
H.: بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر معنی­داری متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت وجود ندارد.
H1: بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر معنی داری متغیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت هست.
با در نظر داشتن جدول بالا و سطح معنی داری هفت آزمون به این نتیجه می رسیم که تنها در یک عامل (بهره گیری از خدمات کارشناسی)، فرض صفر که همان برابری دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در مورد اثر گذاری این عامل بر کارایی حسابرسی می باشد پذیرفته می گردد و در شش فرضیه دیگر فرض صفر رد می گردد. به بیانی دیگر در عامل شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار، می بینیم از آنجا که سطح معنی داری کمتر از 0.05 می باشد فرض صفر رد می گردد یعنی اینکه بین دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات در خصوص میزان تاثیر گذاری عامل شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تفاوت هست. با در نظر داشتن این که مقدار میانگین حسابرسان مستقل (4.66)  و بیشتر از میانگین حسابرسان دیوان محاسبات (4.35) می باشد و این تفاوت معنی دار می باشد نتیجه می گیریم که حسابرسان مستقل بیشتر از حسابرسان دیوان محاسبات اعتقاد دارند که شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت صاحب کار بر کارایی حسابرسی تاثیر دارد. برای عوامل شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی، بهره گیری از خدمات حسابرس داخلی، کاهش هزینه­ی اجرای حسابرسی، اعمال محدودیت زمانی فرآیند اجرای حسابرسی و کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی با در نظر داشتن جدول بالا همین طریقه را داریم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید