مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

12-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در سایر کشورها
گانپلوس [1] (2011) در پژوهشی با عنوان “ارتباط بین دقت پیش‌بینی مدیریت و قیمت‌گذاری سهام عرضه عمومی اولیه ” دقت پیش‌بینی سود و عوامل مؤثر بر دقت پیش‌بینی سود شرکت‌هایی را که سهام آن‌ها برای اولین بار در بورس اوراق بهادار آتن عرضه عمومی می گردد را مورد ارزیابی قرارداد. نتایج پژوهش وی نشان داد، بین اندازه شرکت‌ها با خطای پیش‌بینی سود ارتباط معکوسی هست. ضمن اینکه دوره زمانی بیشتر باعث خطای پیش‌بینی سود کمتر می گردد. در نهایت این پژوهش ارتباط مثبتی را بین سطح اهرم مالی، ساختار سهامداران و شرایط کلان اقتصادی با خطای پیش‌بینی سودنشان نداد.
ویلسون و وانگ [2](2010) در پژوهشی تحت عنوان “مدیریت سود به دنبال تغییر مدیرعامل”  طی دوره زمانی 1999 تا 2007 در استرالیا شواهدی از مدیریت سود در سال تغییر هیئت‌مدیره و سال بعد از تغییر به دست نیاوردند؛ اما در موارد تغییر هم زمان هیئت‌مدیره و رییس هیئت‌مدیره، مدیریت منفی سود در سال تغییر را گزارش دادند.
فانگ  [3](2009)  در پژوهشی با عنوان ” تأثیر دقت پیش‌بینی‌های مدیریت در برآورد خطای پیش‌بینی سود مدیریت” به این نتیجه رسید که ارتباط‌ای بااهمیت و منفی بین دقت پیش‌بینی سود و خطای سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت هست. این یافته‌ها با این فرضیه سازگار می باشد که، پیش‌بینی‌هایی خوش‌بینانه می باشد که با سطح کمتری از دقت پیش‌بینی همراه باشد. هم چنین این ارتباط برای پیش‌بینی‌های با افق زمانی طولانی، قوی تر می باشد.
گانگ و همکاران[4] (2009) در پژوهشی با عنوان “ارتباط بین خطای سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت و اقلام تعهدی”  به این نتیجه دست یافتند که بین خطای سود پیش‌بینی‌شده مدیریت و اقلام تعهدی ارتباط مستقیمی هست و این ارتباط در محیط‌هایی که عملیات شرکت‌ها با عدم قطعیت زیادی همراه می باشد، قوی تر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

گادفری و همکاران[5] (2003) در پژوهشی تحت عنوان ” سود و تاثیر مدیریت بر گزارشگری مالی” به مطالعه مدیریت سود در زمان تغییر هیئت‌مدیره پرداختند. آن‌ها ارتباط بین متغیرها را در دو مقطع زمان تغییر و بعد از تغییر هیئت‌مدیره مطالعه کردند. یافته‌های آن‌ها نشان داد که مدیریت در زمان تغییر به مدیریت سود در جهت منفی (کاهش سود) می‌پردازد و در دوره بعد از تغییر به صورت عکس، اقدام می کند.
کازنیک [6] (1999) در پژوهشی با عنوان “ارتباط بین افشای اختیاری و مدیریت سود” تأثیر مدیریت سود در کاهش هزینه‌های مرتبط با خطای پیش‌بینی سود توسط مدیریت را مطالعه نمود.او با تمرکز بر اقلام تعهدی به عنوان منبع اصلی مدیریت سود چنین نتیجه‌گیری نمود که مدیران به دلیل بیم از اقدامات قانونی سهامداران و از دست دادن اعتبار خود، از اقلام تعهدی اختیاری برای کاهش خطای پیش‌بینی سود بهره گیری می‌کنند. یافته‌های این پژوهش بیانگر این بود که مدیرانی که سود را بیشتر از واقع برآورد می‌کنند، سود گزارش‌شده را به سمت بالا مدیریت کرده، اما شواهدی از اینکه وقتی مدیران سود را کمتر از واقع برآورد می‌کنند، سودهای گزارش‌شده را به سمت پایین مدیریت کنند، پیدا نمود نشد.
رولاند[7] (1978) در پژوهشی با عنوان “دقت پیش‌بینی‌های مدیران و تحلیل گران مالی” پیش‌بینی مدیران را با پیش‌بینی تحلیل گران و مدل های سری زمانی مقایسه نمود و نتیجه گرفت پیش‌بینی مدیران از پیش‌بینی تحلیل گران دقیق تر می باشد اما تفاوت آن‌ها بااهمیت نیست. همچنین پیش‌بینی تحلیل گران در صورتی که قبل از پیش‌بینی مدیران اعلام گردد نسبت به زمانی که این پیش‌بینی بعد از پیش‌بینی مدیران اعلام گردد، از دقت کمتری برخوردار می باشد . مقایسه این دو پیش‌بینی با مدل های سری زمانی نشان داد، پیش‌بینی تحلیل گران هنگامی که قبل از پیش‌بینی مدیران اعلام گردد، بر مدل های سری زمانی برتری ندارد.
[1]Gounopoulos 2011
[2] Vison and vang 2010
[3]    Fang 2009
[4]  Gang 2009
[5]  Gadfery 2003

[6] Kasznik 1999
[7]  Roland 1978

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:
با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


دیدگاهتان را بنویسید