قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت می باشد از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می کند که می توان شامل مشتریان، رقبا، مقررات دولتی و اتحادیه های کارگری باشد. هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی  و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. به مقصود دستیابی به این هدف، نمونه‌ای شامل 125 شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده‌های مورد نیاز پژوهش طی سالهای 1386 الی 1390 بر اساس اطلاعات شرکتهای نمونه استخراج گردید. و تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار spss و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفته می باشد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش آماری الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره ساده بهره گیری شده می باشد.
نتایج حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات می‌باشد. مدیرانی که از اقلام تعهدی بهره گیری می‌کنند انگیزه‌های بالقوه‌ای برای پنهان کردن اطلاعات دارند. پس، بطور کلی، محیط اطلاعاتی شرکتهای با مدیران دارای این انگیزه ها، نامتقارن می باشد.

همچنین نتایج نشان داد که سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر معنادار نداشته می باشد. با در نظر داشتن نتایج به نظر می رسد، مدیران از اقلام تعهدی، در راستای کاهش اثرات نامطلوب ناشی از عدم اطمینان اطلاعاتی بهره گیری نکرده اند.
کلمات کلیدی: اقلام تعهدی، عدم تقارن اطلاعاتی، عدم اطمینان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
  • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

  • دیدگاهتان را بنویسید