شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1- مقدمه
اطلاعات حسابداری این  امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران به ارزیابی سود و توان بالقوه رشد و همچنین ریسک ناشی از  سیاست‌های  سرمایه‌گذاری شرکت بپردازند.  از میان همه اطلاعات حسابداری که به گونه منظم توسط شرکت در طول یک سال مالی گزارش می گردد،  سود خالص  آیتمی می باشد که برای سهامداران اهمیت خاصی دارد. همچنین  سود خالص اساس محاسبه سود سهام می باشد. کیفیت بالای اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران مفید می باشد زیرا که این اطلاعات  بر قیمت سهام و حجم فعالیت شرکت تاثیر می‌گذارد. طبق  فرضیه بازار کارا،  قیمت سهام بشدت تحت تاثیرتمام اطلاعات در دسترس قرار می‌گیرد و از این رو منعکس‌کننده تمام اطلاعات حسابداری می باشد.  محققانی  زیرا  کوثری، [1]( 2001) در خصوص  ارتباط بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام و بامبرو همکاران[2](2011  )به پژوهش  درمورد اطلاعات حسابداری و حجم معاملات پرداخته‌اند.  با این حال، چند رویداد نامطلوب  این فرضیه را زیر سؤال قرار داده و   سرمایه‌گذاران به این عقیده دارند که اطلاعات حسابداری ممکن می باشد محتوایی ضعیف و یا دارای محتوایی قوی باشد.  برتراند و همکاران [3]( 2013   ) بعضی از مطالعات نشان می‌دهد، اختلاف در میان تفاسیر و اطلاعات سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعاتی را به وجود می‌آورد.  عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق می گردد که یکی از طرفین مبادله کننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار،  اطلاعات داشته باشد؛ به بیانی دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات،  ناهمسان باشد. عدم تقارن اطلاعاتی شکاف ارزش ذاتی سهام باارزش مورد انتظار سهامداران را موجب خواهد گردید.  (هاشمی، 1381) سطح پیش‌بینی سود  خالص و اجزای آن به احتمال زیاد تأثیر عمده‌ای در عدم تقارن اطلاعاتی در میان سرمایه‌گذاران دارد،  با این حال، این ارتباط بستگی به ویژگی‌های سهامداران  نهادی  دارد.   این مطالعه به مطالعه اثرات اعلام سود میان‌دوره‌ای و سالانه بر عدم تقارن اطلاعاتی می‌پردازد.
این پژوهش  به ما امکان  می‌دهد که به  مقایسه سرمایه‌گذاران  نهادی شرکت بپردازیم  تا تاثیر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران خارجی در زمان اعلام سود رابدست آوریم.  ما به  مطالعه تصمیمات  سرمایه‌گذاران  نهادی مختلف به مقصود فراهم آوردن شواهد در مورد تأثیر اعلامیه‌های  سود در کاهش عدم تقارن اطلاعات و  بعضی از مطالعات مطالعه تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری در خطای پیش‌بینی سود با در نظر داشتن  اعلام سود می‌پردازیم.   براون [4](2007)به گونه  تجربی نشان دادند که عدم تقارن اطلاعات تأثیری منفی بر کیفیت گزارش سود سالانه دارد.  افلک و همکاران[5]( 2002 ) مطالعه ارتباط بین سود پیش‌بینی و تغییرات  هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی  زمانی که سود اعلام می گردد، می‌پردازد. همچنین یان[6](  1998) به صورت تجربی نشان داد که افزایش در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلام سودبه اندازه شرکت و حجم فعالیت  مرتبط می باشد.  افزایش  در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلام سود ممکن می باشد  تاثیر مثبت در نوسانات سودبازار داشته باشد.  با این حال،  این پژوهش تغییر عمق بازار در اعلام سودرا نیزدر نظر می گیرد. مان[7]( 1996) وکاواجز[8]( 1999) تأکیدبر عمق بازار به عنوان یک راه برای بازاریابان برای محدود کردن بعضی از تصمیمات بر اساس اطلاعات محرمانه دارند. دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام،  به عنوان یک شاخص سطح اطلاعات بین سرمایه‌گذاران وعدم تقارن  اطلاعاتی،  بایستی قبل ازانتشار  افزایش و پس از آن کاهش یابد.  به همین ترتیب،  عمق بازار  وابستگی به تصمیمات در ارتباط با کاهش انتشار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش را سهام دارد. براساس این تئوری بایدقبل وبعداعلان آن عمق بازار را افزایش دهد. توافق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  پیش‌بینی در اعلام سود  نیز به کیفیت اطلاعات مالی بستگی دارد. کانا گراتن   وهمکاران ([9]2005  ) به مطالعه ارتباط بین  اعلان سودو دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  و عدم تقارن اطلاعاتی می پردازند. نتایج نشان می دهد که بازاریابان دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را گسترش و عمق بازار را کاهش می دهند.  پس از اعلام سود اگر آنها را با ریسک تجاری ناشی از  تصمیمات سرمایه‌گذاران  مطلع مواجه شوند،  باعث می شودکه عدم تقارن اطلاعاتی به سطح بالاتری برسد،  این پژوهش با بهره گیری از یک رویکرد تطبیقی را برای فرضیه همگرایی،  مانند دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار بهره گیری می کند.  مطالعه همزمان  دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار  اجازه خواهد داد که پدیده های ناشی از عدم تقارن اطلاعات   ناشی از اختلاف زمانی در پیش‌بینی دوره  اعلام سودمورد مطالعه قرار گیرد.  در این پژوهش ما آغاز به مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه و عمق بازار و تاثیر اعلام سود برآن می پردازیم و سپس تاثیر سه ویژگی گزارشگری در اعلامیه سود به نام های خطای پیش‌بینی سود، اقلام تعهدی و هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار را می‌سنجیم. )فرانکویز و کوبیری ،2013)
[1]– Kothari)، 2001(
[2] – Bamber, Barron, Stevens(2011)
[3] – Bertrand ¨P.  Quéré Jean-François Gajewski(2013)
[4] – Brown and Hillegeist(2007)
[5] – Affleck(-Graves,(2002)
[6] – Yohn(1998)
[7] – Ramanlal،  Mann، (1996)
[8] – Kavajecz(1999)
[9] – Kanagaretan, Lobo, and Whalen(2005)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

  • دیدگاهتان را بنویسید