قسمتی از متن پایان نامه :

آمار استنباطی شامل روش‌هایی می باشد که با بهره گیری از آن‌ها، اطلاعات موجود در نمونه به کل جامعه تعمیم داده می گردد. مهم‌ترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با در نظر داشتن اطلاعات موجود در نمونه می باشد.

3-8-2-1- رگرسیون

رگرسیون درصدد برآورد ارتباط‌ای ریاضی و تحلیل آن می باشد، به‌طوری‌که بتوان با کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیرهایی معلوم، تعیین نمود. با فرض آن‌که ارتباط علت و معلولی بین دو متغیر کمی هست و این ارتباط به‌صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل          ŷ = a + bx تعریف می گردد که به رگرسیون خطی ساده معروف می باشد. به‌عبارت‌ دیگر، مقدار متغیر وابسته به کمک مقدار متغیر مستقل برآورد می گردد. شیوه کار رگرسیون بدین‌صورت می باشد که آغاز بایستی معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد، سپس بایستی معناداری ضرایب متغیرهای مستقل مطالعه گردد (مؤمنی و فعال قیومی، 1391: 119و 120).
 

3-8-2-1-1- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ضریب تعیین (R2)، قدرت توضیح‌دهندگی مدل را نشان می‌دهد؛ یعنی نشان می‌دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای توضیحی (متغیرهای مستقل)، توضیح داده شده‌اند و عبارت می باشد از تغییرات توضیح داده شده به کل تغییرات (عباسی نژاد، 1384: 13):
در واقع هدف از به‌کارگیری R2 تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون می باشد که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوت هستند.
 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
  • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
  • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید