قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه
بهره گیری از روش پژوهش و دقت در پیگیری مراحل پژوهش علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد (مهاجری، 1383، ص33).جان دیوی پژوهش را عبارت از فرایند جست و جو منظم برای مشخص کردن یک جایگاه می داند، پس این، پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد ناشناخته به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گرد اوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان”روش شناسی”  دانسته می گردد. (مقیمی،1380،ص17).پژوهش عبارتست از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین.پس پژوهش فرایندی می باشد که از طریق آن میتوان درمورد((ناشناخته)) به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی دانسته می گردد.این سئوال که چگونه داده ها گردآوری گردد و مورد تفسیر قرار گیرد، بطور که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد مربوط به روش شناسی پژوهش می باشد.پاسخ این سوال را می توان با در نظر داشتن قواعد و اصول مورد بهره گیری در پژوهش های علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیر بنایی آنها به دست آورد.(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان، 1381،ص 22) در این فصل روش شناسی پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد. بدین مقصود آغاز به توضیح دقیق روش پژوهش (متدولوژی پژوهش) و چگونگی تجزیه و تحلیل آن پرداخته خواهد گردید. در پایان ابزار گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
3-2- روش پژوهش
پژوهش عبارتست از یک فرآیند منظم و مدون که هدف آن کشف و گسترش دانش و حقیقت می باشد. در حقیقت روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای مطالعه واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد(خاکی، 1377، ص201). تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته بنیادی، کاربردی، پژوهش و توسعه تقسیم یندی می شوند. همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز پژوهش، به دو دسته تقسیم می شوند، پژوهش توصیفی و پژوهش آزمایشی. در پژوهش آزمایشی برقراری ارتباط علت و معلولی میان دو یا چند متغیر مورد مطالعه قرار می گیرد. پژوهش توصیفی نیز شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکاران، 1386).
براساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرده تحقیقات کاربردی با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، و اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند.
با در نظر داشتن اینکه هدف از انجام این پژوهش تحلیل ساختاری و مطالعه نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر نرخ جذب سپرده می باشد لذا می توان گفت این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد.
براساس ماهیت و روش تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه، تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود.که این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی می باشد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع می باشد و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه می باشد. به بیانی دیگر این نوع پژوهش وضع موجود را مطالعه می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی ان می پردازدو ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را مطالعه می نماید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:

” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید