قسمتی از متن پایان نامه :

2-37- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات مالی در تجهیز منابع پولی
در بانکداری جدید مولفه های متعددی هست که بر طریقه تجهیز منابع پولی بانک ها و موسسات مالی تاثیر می گذارند و شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباز این مولفه ها بر موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد.
عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیوری انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری جدید ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از انها بهره گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت یافته می باشد و جذب منایع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت موسسات مالی و بانک ها می باشد، تاثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت کشور دارد. (یزدانی دهنوی،1385،ص65)
در بانکداری جدید برای شناسایی عوامل موثر بر جذب منابع مالی از بازاریابی بانکی بهره گیری می گردد. واقعیتی که نباید به سادگی از آن گذشت این می باشد که حتی برای هر شعبه از یک بانک عوامل موثر بر جذب منابع مالی ممکن می باشد با عوامل موثر در شعبه ای دیگر از همان بانک متفاوت باشند. هر کدام از عوامل موثر نیز خود شامل صدها پارامتر می گردد که اهمیت این پارامترها و تاثیر آن در تجهیز منابع وضعیت یک بانک را مشخص می نماید. در ایران بعضی از این پارامترها به دلیل ضعف در بازاریابی بانکی ناشناخته باقی مانده اند. به هر حال با بازاریابی بانکی و از طریق پژوهش و نظر خواهی علمی از کارکنان و مدیران با تجربه در سیستم بانکی و مشتریان بانک ها عوامل موثر حتی برای هر شعبه از یک بانک قابل شناسایی می باشد.(فلاحتی،1386،ص20)
با عنایت به اینکه در این پژوهش به مبحث مشوق ها می خواهیم بپردازیم، از این منظر به موضوع پژوهش وارد شده و در آغاز با در نظر داشتن اهمیت مشتری مداری در سازمانهای امروزی بالاخص بانک ها در آغاز به مباحث مشتری مداری سپس کیفیت خدمات بانکی و نهایتا بازاریابی خدمات بانکی می پردازیم و در مبحث بازاریابی خدمات بانکی به عوامل آمیخته بازاریابی تصریح نموده و از بین 4p بازاریابی[1] عامل ترفیعات را مد نظر قرار داده ایم و از بین 5 عامل ترفیعات (تبلیغات، پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروشندگی شخصی و بازاریابی مستقیم) عامل پیشبرد فروش را به عنوان عامل انگیزشی و مشوق مورد مطالعه قرار داده ایم.
[1] – price- product-place- promotion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:
الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟