تحلیل ساختاری و مطالعه مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان

قسمتی از متن پایان نامه :

2-35 مقایسه سپرده های قرض الحسنه با سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
1- دربانک ها سپرده های قرض الحسنه را به دو صورت سپرده جاری و پس انداز دریافت می نمایند و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.
2- استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری یا پس انداز برذمه بانک می باشد بانک ها مکلف اند عندالمطالبه اصل سپرده هایی قرض الحسنه را مسترد نمایند. در صورتیکه بانک ها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نموده اند.
3- سپرده های قرض الحسنه (دیداری) طبعا هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد درصورتیکه منافع یا سود حاصله از عملیات اعتباری بانک متناسب با مدت و مبلغ سپرده سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک نسبت به مدت و مبلغ کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، بین سپرده گذاران و بانک تقسیم خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4- سپرده های قرض الحسنه از منابع بانک به شمار می رود که در چارچوب سیاست های پولی به مصرف می رسد در صورتیکه در مورد سپرده های مدت دار بانک وکیل می باشد تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به وکالت از طرف سپرده گذاران براساس عقود تعیین شده در قانون عملیات بانکی بودن ربا تخصیص دهد.
5- بانک ها می توانند بدون تعهد و یا قرار قبلی با سپرده گذار، امتیازات و جوایزی را به مقصود جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز به دارندگان اینگونه سپرده ها اعطا نمایند. در صورتیکه بانک های نمی توانند به هیچ یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود اعلام شده پرداخت نمایند (نرخ سود ثابت).
6- از تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بودن ربا، بانک ها مجاز به قبول هیچگونه وجهی به حساب های پس انداز مفتوحه قبل از سال 1363 نیستند در صورتیکه بانک ها بابت بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع (سود) سپرده گذاری حق الوکاله دریافت می کنند که میزان حداقل و حداکثر آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و هیچگونه مبلغ دیگری تحت هر عنوان از سپرده گذاری اخذ نخواهد گردید.
7- بانک ها در بکارگیری سپرده های قرض الحسنه مجاز به رعایت سهمیه بندی در پرداخت تسهیلات از سوی شورای پول و اعتبار می باشند (تسهیلات تکلیفی، تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات اعطایی به تبصره های انتخاب شده در قانون بودجه)، در حالیکه در بکارگیری سپرده های مدت دار بانک وکیل و الویت با منافع سپرده گذار برای مشارکت در طرح های تولیدی، صنعتی و دیگر پروژه های اقتصادی می باشد.(بهمند،1374)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوال اصلی:
” بانک ملی استان سمنان از نظر مدل تغییر مکان – سهم، در چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت) چه وضعیتی داشته می باشد؟
سوال فرعی:

الف) نرخ رشد سپرده های  بانک ملی استان سمنان متناسب با نرخ رشد سپرده های بانک های استان بوده می باشد؟


دیدگاهتان را بنویسید