مطالعه عوامل مؤثر بر افزایش کارایی حسابرسی صورت های مالی از دیدگاه حسابرسان مستقل و حسابرسان دیوان محاسبات

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2- تحقیقات خارجی
در سطح جهان تحقیقات متعددی در ارتباط با سطوح کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی و شناخت عوامل مؤثر بر آن انجام شده می باشد.
در اغلب تحقیقات عوامل مؤثر بر کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی، مد نظر محققان بوده می باشد و در بعضی از مطالعات صورت گرفته مطالعه عوامل مؤثر بر کارایی نسبی حسابرسی صورت‌های مالی به کمک تعیین سطوح مختلف کارایی انجام شده می باشد. در ادامه به بعضی از تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته تصریح می گردد که منبع و انگیزه برای پژوهش حاضر نیز هستند.
پالمروز[1] (1989) تحقیقی تحت عنوان «ارتباط بین نوع قرارداد حسابرسی و هزینه‌ها و ساعات حسابرسی» انجام داده می باشد که طی آن به تأثیر نوع قرارداد حسابرسی بر هزینه و زمان انجام حسابرسی پرداخته شده می باشد. او با در نظر گرفتن دو نوع قرارداد حسابرسی مستقل صورت‌های مالی که عبارت از قرارداهای حسابرسی «با قیمت مشخص[2]» و قرار دادهای حسابرسی «بازپرداخت هزینه‌ها[3]» هستند دو فرضیه را اظهار می کند که به این توضیح می باشد:
1) تفاوتی بین هزینه‌های این دو نوع قرارداد نیست.
2) تفاوتی بین زمان انجام کار در هر یک از ین قراردادها وجود ندارد. در نهایت محقق با کمک پرسشنامه به مطالعه ارتباط بین نوع قراردادها و هزینه‌ها و زمان انجام آنها می‌پردازد و نتایج حاصله نشان دهنده آن می باشد که نوع قرارداد حسابرسی صورت‌های مالی با هزینه‌های انجام حسابرسی ارتباط معناداری دارد اما با طول زمان انجام کار ارتباط معناداری ندارد.
می‌توان گفت پژوهش فوق اثر محدودیت هزینه‌ها بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی را مورد مطالعه قرار داده می باشد. محقق در این مطالعه به وسیله تعیین ضریب رگرسیون بین متغیر مستقل در نمونه‌ای شامل 361 شرکت به این نتیجه می‌رسد که هزینه‌های حسابرسی با نوع قرارداد ارتباط مستقیمی دارد یعنی هر چه قرارداد محدودیت بیشتری برای حسابرسان از لحاظ هزینه‌ها ایجاد کند در نتیجه هزینه‌های انجام کار نیز کاهش خواهد پیدا نمود اما این امر اثر معناداری بر زمان انجام کار نخواهد داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه خدمات حسابرسی ایجاد اطمینان نسبی در بهره گیری‌کنندگان از طلاعات مالی می باشد، که در اختیار آنان قرار گرفته می باشد. این اطمینان ایجاد شده در بهره گیری‌کنندگان یک امر نامشهود و تقریباً غیرقابل محاسبه می باشد و اندازه‌گیری چنین متغیری بسیار دشوار می باشد، زیرا که اطمینان یا در واقع میزان اطمینان صرفاً یک حس درونی در بشر می باشد که ارتباط تنگاتنگی با ویژگی‌های فردی افراد دارد. لذا در امر ارزیابی کیفیت خدمات حسابرسی امکان بهره گیری از میزان اطمینان ایجاد شده در بهره گیری‌کنندگان به عنوان یک متغیر یا وجود ندارد یا امری بسیار دشوار می باشد و با قضاوت‌های ذهنی بسیار همراه می باشد و این امر از عینیت ارزیابی‌ها می‌کاهد. به علاوه میزان اطمینان ایجاد شده در بهره گیری کنندگان بیشتر به نام مؤسسه حسابرسی مربوط می باشد تا کیفیت خدمات ارائه شده. لذا برای ارزیابی خدمات حسابرسی و عوامل مؤثر بر کیفیت و ویژگی‌های این خدمات، بایستی متغیر دیگری را مورد آزمون قرار داد.
در اغلب تحقیقات انجام شده تاکنون متغیر مورد آزمون، ساعات کار حرفه‌ای صرف شده جهت انجام کار حسابرسی بوده می باشد که به عنوان داده مدنظر قرار داشته و نحوه تأثیر عوامل مختلف با مطالعه ارتباط این عوامل با ساعات کار حرفه‌ای صرف شده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
پالمروز (1989) نیز جمع ساعات کار حرفه‌ای را به عنوان داده‌های فرایند حسابرسی در نظر گرفته می باشد. البته پالمروز ساعات حرفه‌ای صرف شده برای انجام کار حسابرسی را بدون در نظر داشتن رده‌های مختلف پرسنل مدنظر قرار داده می باشد.
در تحقیقی دیگر أکیف[4] و همکاران (1994) عملکرد محققان قبلی را تا حدودی زیر سؤال بردند زیرا که آنان خدمات ارائه شده توسط یک شریک، مدیر و یا سرپرستی با تجربه را معادل خدمات ارائه شده توسط یک حسابرس تازه کار در نظر گرفته بودند. أکیف و همکارانش این بار تحقیقات قبلی را با افزودن این فرض انجام دادند که، ساعات کار حرفه‌ای صرف شده بایستی با در نظر داشتن رده‌های مختلف سازمانی پرسنل و بطور مجزا مورد ارزیابی قرار گیرند. أکیف، سیمونیک[5] و استین[6] در این پژوهش اظهار می‌دارند که در مطالعه میزان داده‌ها یا همان ساعات کار مورد نیاز برای انجام هر کار حسابرسی خاص بایستی ترکیب خدمات حرفه‌ای از لحاظ رتبه و تجارب اعضای تیم حسابرسی را نیز مد نظر قرار داد، زیرا که آنان معتقد بودند که صرفاً میزان ساعات کارکرد کل و بدون در نظر داشتن رده‌ها و تجارب پرسنل می‌تواند از دقت نتایج حاصله بکاهد. در این تحقیقات به مطالعه اثر ویژگی‌های شرکت مورد حسابرسی شامل اندازه، پیچیدگی اطلاعات و فعالیت‌های شرکت تحت رسیدگی و مخاطرات مختلف مربوط به شرکت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی، تأثیر منحنی یادگیری و همچنین ارائه خدمات همزمان دیگری مانند مشاوره بر میزان ساعات کار لازم جهت انجام هر حسابرسی پرداخته شده می باشد.
پژوهش فوق بر روی نمونه‌ای شامل 249 شرکت آمریکایی انجام گردید و از طریق بهره گیری از تعیین ضریب رگرسیون آماری بین ساعات کار حرفه‌ای و عوامل فوق به این نتیجه رسید که حدود هشتاد درصد تغییرات در ساعات کار حسابرسی با متغیرهای اندازه‌ شرکت، پیچیدگی اطلاعات مالی و فعالیت‌های شرکت تحت رسیدگی و ریسک‌های مربوط به شرکت، قابل تبیین می باشد.
البته در تحقیقات صورت گرفته بعدی باز محققین تفکیک خدمات ارائه شده توسط پرسنل با رده‌ها و تجارب پرسنلی مختلف را ضروری ندانستند و کل ساعات کار حرفه‌ای صرف شده را بدون در نظر گرفتن رده‌های سازمانی به عنوان متغیر در مدل‌های خود مورد بهره گیری قرار دادند که به مواردی از این تحقیقات در زیر تصریح خواهد گردید.
در تحقیقات دیگری عوامل مورد بحث در پژوهش أکیف و همکارانش از جنبه قیمت‌گذاری خدمات مطالعه شده می باشد یعنی در آنها نحوه تأثیر این عوامل بر داده‌های حسابرسی که همان ساعات مورد نیاز برای انجام کار می‌باشند جهت تعیین هزینه انجام کار و نهایتاً بهای ارائه خدمات برای هر ارباب رجوع خاص مورد آزمون قرار گرفته می باشد. در نهایت اظهار می گردد که به کاهش کارایی ارزش هر واحد خدمات حسابرسی که همان ساعت کار حرفه‌ای می باشد، کاهش یابد. زیرا مبلغ دریافتی به عنوان حق‌الزحمه انجام کار ثابت اما تعداد ساعات انجام کار افزایش یافته می باشد. مانند این تحقیقات می‌توان به تحقیقات انجام شده توسط سیمونیک (1980) و پالمروز (1986) و فرانسیس و سیون[7] (1987) تصریح نمود.
[1] – Palmrose.

[2] – Fixed Fee.
[3] – Cost- Robin barsment.
[4] – o‘keefe.
[5] – Simunic.
[6] – Stein.
[7] – Francis & Sivean.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید