شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

جایگاه قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به بیانی دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا جایگاه عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها پیش روی کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با جایگاه اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد پس،  ممکن می باشد رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. پیش روی،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی تصریح می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا اظهار می ‌کند.
جامعه آماری شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 110 شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی پژوهش،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود- شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته می باشد.
نتایج پژوهش،  روش آماری بهره گیری شده به مقصود تجزیه و تحلیل داده‌ها،  روش توصیفی– پیمایشی می باشد. همچنین جهت مطالعه وجود ناهمسانی واریانس از آزمون tاستفاده شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره های زمانی مطالعه شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و تأثیر مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها ارتباط معنی داری هست. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به مقصود قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به مقصود دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.
واژگان کلیدی:بورس اوراق بهادار – قیمت گذاری – مدیریت سود- گزارشات مالی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید