قسمتی از متن پایان نامه :

نوع پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بطورکلی روشهای پژوهش در علوم رفتاری را می توان با در نظر داشتن  2 ملاک زیر طبقه بندی نمود: (سرمد و همکاران، 1386)
1) هدف پژوهش
2) نحوه گردآوری داده ها
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی برمبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. این تحقیقات با بهره گیری از زمینه فراهم شده از طریق تحقیقات بنیادی، برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها و روشها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند(حافظ نیا،1386). پژوهش حاضر از آن جهت که نتایج آن ممکن می باشد مورد بهره گیری احتمالی سازمان بورس اوراق بهادار وسایر نهادهای تدوین کننده ضوابط ومقررات، بانکهای تجاری، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاران بالقوه وبالفعل، تحلیل گران مالی واساتید ودانشجویان رشته حسابداری و سایر ذینفعان قرار گیرد، می تواند به عنوان یک پژوهش کاربردی قلمداد گردد.
از سوی دیگر براساس چگونگی جمع آوری داده ها پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. روش پژوهش همبستگی برای دو هدف “کشف همبستگی بین متغیرها” و” پیش بینی یا توضیح یک متغیر از طریق یک یا چند متغیر دیگر”به کار میرود (دلاور،1383). همچنین داده های پژوهش، رویکرد پس رویدادی (ازطریق اطلاعات گذشته) دارند. متغیرهای پژوهش در زمان گذشته اتفاق افتاده اند و قابلیت کنترل و دستکاری برای محقق وجود ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش
اختصار ی اهداف پژوهش پیش رو به توضیح زیر می باشد:
1.کمک به بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مانند سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان و تحلیلگران مالی به مقصود درک بهتر ماهیت ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها و تاثیر آن بر رشد شرکتها بطور کلی و بر اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی، در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید .


دیدگاهتان را بنویسید